לפי הבן איש חי הקדוש: במה תלויה הגאולה?
(צילום: MagioreStock/shutterstock/מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)

אחרית הימים

לפי הבן איש חי הקדוש: במה תלויה הגאולה?

הרב ארז קדוסי מבאר לנו דרך פירושו של הבן איש חי הקדוש במה תלויה הגאולה שלנו וכיצד ניתן לקרב אותה

   
לפי הבן איש חי הקדוש: במה תלויה הגאולה?
(צילום: MagioreStock/shutterstock/מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)
אא

אחים יקרים ואהובים
אומר דוד המלך ע״ה (תהילים קכב) ״אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה״.
האות הראשונה מהמילה אב ואות האחרונה מהמילה תמוז מתקבלת המילה ״אז״. ימים קשים מי״ז בתמוז ועד ט׳ באב ויהפכו לעתיד לבוא לימים שמחים וטובים וימלא בהם ״שחוק פינו ולשוננו רינה״, במהרה בגאולה הקרובה לבית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו.

חכם יוסף חיים זי״ע בספרו חיים ושלום בפירוש על ספר התהילים:
״אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי י-ה-ו-ה  יסמכני (פרק ג׳ פסוק ו׳), מגלה לנו רמז נפלא מחורבן הבית הראשון והשני ועד גלותינו וכיצד נזכה יחד לגאולה ולישועה במהרה בימינו אכי״ר.

״אני שכבתי״ - הרי הוא כנגד חורבן בית ראשון שלא ארך אלא שבעים שנה , והוא כעין שכיבה מועטת.
״שכבתי״ - רמז לשכיבה מועטת.

״ואישנה״מרמז על על חורבן בית-שני שזמנו ארוך והוא ״כשינה״ לגבי חורבן הבית-הראשון, ועד היום לדאבונינו מצפים לגאולה.

״הקיצותי״מרמז על הגאולה הקרובה במהרה בימינו (הגאולה השלישית).

אחים יקרים ואהובים, אמר חכם יוסף חיים זי״ע שהגאולה השלישית תלויה בנו, שאין הדבר תלוי אלא בתשובה אחיי ורעיי, אומרת הגמרא הקדושה במסכת סנדרין צז
״אין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים״, ״ר׳ אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין״.
אם כך אחים יקרים, הגאולה תלויה בנו במעשינו.
כלפי אחד לשני ״ואהבת לרעך כמוך״ במעשים טובים ובאחדות עם ישראל. הבן איש חי כותב בסיפרו ״נחמת ציון״ (פרק ה׳ בפירוש על מגילת איכה).
לב אחד - גמטריה - 45 / גאולה - 45 / אדם - 45 אחיי ורעיי, נדמהה לי בסיעתא דשמיא ״בידינו הדבר״.אומר הנביא ישעיהו ״כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו״ (דברים ל,יד) אומר הבן איש חימאד אותיות אדם!

בכל אדם (בן של מלך) שיטהר את ליבו משנאת חינם והקפדות ויתגבר על יצרו ושייחד את ליבו לבורא עולם בתשובה שלמה ויתחרט על עוונותיו אומר הרמב״ם: ״וכל המרבה הרי זה משובח״.
(ילמד הלכות תשובה של הרמב״ם)ויקבל עול מלכות שמים - ״שמע ישראל ה׳ אלוהינו ה׳ אחד״ ״ואהבת את ה׳ אלוהיך בכל לבבך״. אומר הבא״ח עיקר המעשה ״הקיצותי״ שניקץ מתנומתינו ונתעורר כלפי הקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה!

חודש אב ראשי - תיבות אלול בא ״בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים". זה הזמן אחיי ורעיי לשוב אל השם יתברך כי בידינו הדבר ולקרב את הגאולה
!

ממשיך הפסוק ואומר: "כי ה׳ יסמכני״ - שלא יהי שום שיעבוד לאחר הגאולה, ״כי ה׳ יסמכני״ על כך כתוב בעמוס (ה,ב)״קום בתולת ישראל״ .
ואז יתקיים ״לא אירא מרבבות עם,אשר שתו עלי״-כי לה׳ הישועה על עמך ברכתך סלה״.

"כוחה של אות אחת" הגאולה תלויה בכל יהודי ובת של מלך. אחיי ורעיי , מגלה הבן איש חי דבר נפלאההבדל והמרחק בין גולה / גאולה
האות א׳ רומזת לאלופו של עולם ״שמע ישראל ה׳..אחד! ״אין עוד מלבדו ואפס זולתו״ אם נכניס את האות א׳ לתיבת המילה גולה נקבל את המילה - גאולה! האות א׳ רומזת להקב״ה.

אחי ורעי , בדרך המוסר האות א׳ הינה בגימטריה הספרה 1, בכל אחד ואחת שיכניס אל ליבו את האמונה, והציפייה לבית המקדש כך בסיעתא דשמיא נזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולתינו במהרה ״והחי יתן אל לבו״ (קהלת).

תודה רבה לזמר והפיטן אמיר אליהו הי״ו. על נתינת השיר הווקאלי ״עמנו ישראל״
שמילותיו מתאימים ״לגאולת עם ישראל״.
האזינו.

(צילום: MagioreStock/shutterstock/מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)

עוד כתבות שיעניינו אותך