דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ"א - כ"ט ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף כא עמוד א
* לדעת רבי שמעון: כהן גדול שמת - מנחתו קרבה משל ציבור מדין תרה.
* כהן גדול שמת - מקריבים מנחת חביתין שלמה בבוקר ומנחת חביתין שלמה בערב.
* הגמרא מסתפקת ודנה בכמות הלוגין והקומצין שצריך להביא במנחת חביתין הבאה כשאין כהן גדול.
* מדין תורה אין מועלים באפר פרה אדומה.
* המשנה הראשונה בפרק שמיני, המתחיל בעמוד זה, מבארת את דין הרוקין הנמצאים בירושלים ודין הכלים הנמצאים בירושלים ודין סכין וקופיץ שנמצאו בי"ג ובי"ד בניסן.

דף כא עמוד ב
* הטעם לכך ש"כל הרוקין הנמצאין בירושלים טהורין חוץ משל שוק העליון" הוא מפני שהיו שם כובסים של נכרים (ודינם כזבים).
* האמוראים נחלקו בדין רביעית דם של נבילה אם מטמאה או לא.
*בנוגע לפרוכת נאמר במשנה שכל נימה ונימה היתה עשויה מעשרים וארבעה חוטין, ובברייתות מובאות דעות שהייתה עשויה משלושים ושתים חוטים או מארבעים ושמונה חוטים.
* הגמרא מביאה מחלוקת בפירוש "מעשה רקם" ו"מעשה חשב".
* במשנה נאמר ששלוש מאות כהנים היו מטבילים את הפרוכת, ובגמרא מבואר שזו לשון גוזמא.

עוד כתבות שיעניינו אותך