דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ’ - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ’ - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ’ - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ' - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ’ - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ’ - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים כ’ - כ"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף כ עמוד א
* הגמא מביאה שני מקרים בהם רב החמיר משום "בשר שנתעלם מן העין".
* הגמרא מביאה מקרים נוספים לגבי אבידה ומבארת את דינם.
* המציל מיד הארי מיד הגייס משונת הים ומשונת הנהר ומאיסרטיא גדולה ומפלטיא גדולה - הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתייאשין מהן.
* המשנה מפרטת שבעה דברים שהתקינו בית דין (בנוגע למקדש).
* במשנה נאמר "בהמה שנמצאת מירושלם ועד מגדל עדר וכמדתה לכל רוח זכרים עולות נקבות זבחי שלמים" - והגמרא מקשה שהרי זכרים קרבים גם עבור שלמים ואיך מקריבו בתורת עולה, ומביאה כמה תירוצים.

דף כ עמוד ב
* הפריש שקלו ומת - יפלו לנדבה.
* מותר עשירית האיפה של כהן גדול - לדעת רבי יוחנן: יוליכם לים המלח, לדעת רבי אלעזר: יפלו לנדבה.
* עשירית האיפה של כהן גדול - לדעת רבי יוחנן: חוצה אותה לשנים ואח"כ מקדש אותה, לדעת רבי שמעון בן לקיש: מקדש אותה ואח"כ חוצה אותה לשנים.
* כהן גדול וכהן הדיוט שעבדו עד שלא הביאו עשירית האיפה שלהם - עבודתן כשירה. (לפי גרסת הדפוס).
* נחלקו הדעות מה קדם למה - אפיית מנחת החביתין או טיגון מנחת החביתין.
* אם הכהן הגדול נדחה מעבודתו בגלל מום שנפל בו ועדיין לא נתמנה אחר במקומו - הכהן הגדול פטור מחובת הבאת מנחת חביתין והיא קריבה משל ציבור או משל בניו.

עוד כתבות שיעניינו אותך