דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ז’ - ט"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ז’ - ט"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ז’ - ט"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ז' - ט"ו ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ז’ - ט"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ז’ - ט"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ז’ - ט"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ז'

דף ז עמוד א
* מותר נזיר לנדבה - לדעת רב חסדא: דין זה הוא רק אם קרבה החטאת (מקרבנות הנזיר) בסוף, לדעת רבי זעירא: דין זה הוא גם אם קרבו השלמים (מקרבנות הנזיר) בסוף.
* מותר לחמו של נזיר - יורקב, מותר נסכיו - יפלו לנדבה.
* גבו מעות עבור מת מסוים בחזקת שאין לו ונמצא שיש לו - רבי ירמיה סבר לומר שיתנו את המעות ליורשיו, ורב אידי דחוטרא חלק על כך.
* אין עושין נפשות לצדיקים, דבריהם הן הן זכרונן.
* הגמרא מספרת על רבי אליעזר שנחבא מפני רבי יוחנן, והקפיד על כך רבי יוחנן.

דף ז עמוד ב
* יהושע יושב ודורש ויודעין הכל שהתורה של משה היא, אף רבי אליעזר יושב ודורש והכל יודעין שהתורה של רבי יוחנן היא (ולכן לא היה צריך לומר זאת בשמו).
* כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה - שפתיו רוחשות עמו בקבר.
* האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו.
* אין דור שאין בו ליצנין כדורו של דוד.
* הקב"ה אמר לדוד: חביב עלי צדקה ומשפט שאתה עושה יותר מן הקרבן.
* המשנה הראשונה בפרק שלישי, המתחיל בעמוד זה, מפרטת את הזמנים שהיו תורמים את הלשכה, ואת הזמנים שמעשרים בהם מעשר בהמה (והגמרא מביאה שלושה טעמים מדוע נקבעו זמנים אלו למעשר בהמה).
* כל המשהה טבלו - עובר בבל תאחר.

עוד כתבות שיעניינו אותך