דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ט - כ"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף יט עמוד א
* המשנה הראשונה בפרק שביעי, המתחיל בעמוד זה, דנה במעות שנמצאו בעזרה בין שני שופרות.
* מעות שנמצאו באמצע בין שופר של שקלים לבין שופר של נדבה יפלו לנדבה - והגמרא מובאת מחלוקת אמוראים לבאר את הטעם לכך.
* מעות שנמצאו באמצע בין שופר של קינין לשופר של גוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה - והגמרא מבארת שהטעם לכך הוא כי כך הוא תנאי בית דין.

דף יט עמוד ב
* מעות שנמצאו בר הבית הרי הם חולין, כי חזקה שאין הכהן מוציא מן הלשכה מעות עד שהוא מחללן על הבהמה.
* רבי הושעיה מדייק מהמשנה שפסול "הסיע דעת" מצריך עיבור צורה קודם לשריפתו.
* מצא בגבולים בשר חתוך לאיברים גדולים (והיו מושלכים סתם ולא קשורים בחוט) - הרי הם נבילות ודאיות, ולכן האוכל מהם לוקה עליהם משום נבילה.
* בשר הנמצא ביד גוי - הרי דינו הוא כמו בשר הנמצא בשוק, ואם רוב החנויות מוכרות בשר שחוטה הרי הבשר מותר באכילה, ודין זה הוא רק אם ראו את הגוי יוצא מחנותו של ישראל.

עוד כתבות שיעניינו אותך