דף יומי הדף היומי לצפייה - שקלים יח - כו ניסן הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ח - כ"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ח - כ"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ח - כ"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי הדף היומי לצפייה - שקלים יח - כו ניסן הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ח - כ"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ח - כ"ו ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

דף יח עמוד א
* נחלקו הדעות אם היה מבעיר את הנרות דוקא במנורה של משה או שכל אחד עשר המנורות היו כשרות להבערת הנרות. (ומחלוקת זו תלויה במחלוקת שנחלקו אם עשר המנורות שעשה שלמה היו מסודרות צפון ודרום או מזרח ומערב).
* לצורך כל מנורה שעשה שלמה, היה שלמה נוטל אלף ככרי זהב ומכניסן לכור ומוציאן עד שהוא מעמידן על ככר זהב אחת.
* המשנה מפרטת שלושה עשר שופרות שהיו במקדש.
* הגמרא מבארת את טעמו של רבי יהודה הסובר שלא היה שופר של קינין (עבור החייבים בחטאת ועולה) שמא תמות אחת הנשים שנתנה מעות בשופר ונמצאו בשופר דמי חטאות שדינן מיתה.

דף יח עמוד ב
* לדעת רבי יהודה "אין ברירה".
* אם התנדב ואמר "הרי עלי עץ" - יביא גזיר עץ אחד (ולא צריך להביא שניים).
* הגמרא מבררת את שיעור גודל גזירי העצים.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שהמתנדב ואומר "הרי עלי לבונה" לא יפחות מקומץ. (ונחלקו הדעות אם השיעור הוא לפי קומץ של כהן או אפילו לפי קומץ הבעלים).
* הגמרא מביאה ארבע דעות מדוע הוצרכו ששה שופרות לנדבה.

עוד כתבות שיעניינו אותך