דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ח - ו’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ח - ו’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ח - ו’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים קי"ח - ו' ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ח - ו’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ח - ו’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ח - ו’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים קי"ח

דף קיח עמוד א
* "הודו לה' כי טוב" - הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו: עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו אלמנה בתרנגולתה.
* קשין מזונותיו של אדם - כפליים כיולדה / יותר מן הגאולה / כקריעת ים סוף.
* קשין נקביו של אדם כיום המיתה וכקריעת ים סוף.
* כל המבזה את המועדות - כאילו עובד עבודה זרה.
* כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו - ראוי להשליכו לכלבים.
* הטעם לכך שאומרים את ההלל (ולא הלל גדול): משום שיש בו חמישה דברים הללו - יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה ותחיית המתים וחבלו של משיח / מפני שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנם / מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן ממנו.

דף קיח עמוד ב
* "ואמת ה' לעולם" - לדעת רבי שמעון השלוני: גבריאל אמר זאת, לדעת רבי נתן: דגים שבים אמרו זאת.
* ישראל שהיו באותו הדור של קריעת ים סוף מקטני אמונה היו.
* "אהבתי כי ישמע ה'" - אמרה כנסת ישראל: רבש"ע, אימת אני אהובה לפניך? בזמן שתשמע קול תחנוני.
* "דלותי ולי יהושיע" - אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע, אע"פ שדלה אני במצוות, לך אני ולי נאה להושיע.
* הגמרא מביאה שלוש שמועות ששלח רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי בשם אביו.

עוד כתבות שיעניינו אותך