האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג?
האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? (צילום: EAZN/shutterstock)

הלכות תפילין

האם מותר להניח תפילין גם בשבתות ובחגים?

שבתות וחגים וכן ימים טובים לעם ישראל ניתנו לנו כדי לשבות מכל מלאכה. אך מדוע אסור להניח בהם תפילין? והאם יש היתר? הרב עזרא שקלים משיב

   
האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג?
האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? (צילום: EAZN/shutterstock)
אא

האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? בשבתות וימים טובים אסור להניח תפילין, משום שהן בעצמן נקראות אות וסימן לקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כמו שכתוב "והיה לאות על ידך" (שמות יג),וגם יום השבת נקרא אות  כמו שנאמר "כי אות היא ביני וביניכם" (שמות לא).

וקיבלו רבותינו בפירוש מצוות התפילין, שבזמן שהיום עצמו הוא אות כמו שבת ויום טוב, איננו מניחים תפילין, כיוון שהדבר יחשב כזילזול בחשיבות יום השבת ויום טוב שהם עצמם נקראים אות (מנחות לו:, שו"ע סימן לא).

וכתב המשנה ברורה שמי שמניח תפילין בשבת ויום טוב, עובר על איסור בל תוסיף. דווקא שהניחן לשם מצווה, אבל אם לא הניח לשם מצווה אלא רק כדי להתלמד וכדומה, יהיה מותר, ובלבד שלא יניח בפרהסיה. 

וכן אם אדם מוצא תפילין בשבת בשדה מותר ללובשן ולהכניסן לעיר דרך מלבוש כדי שלא יבואו לידי ביזיון (משנה ברורה שם).
האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? (צילום: yosefus/shutterstock)

ולגבי הנחת תפילין בימי חול המועד: 

כתב מרן הבית יוסף (אורח חיים סימן לא),שמנהג בני ספרד לא להניח תפילין גם בימי חול המועד משום שחוששים אנו לדברי רבי שמעון בר יוחאי, שאסור להניח תפילין בימי חול המועד כמו ביום טוב מפני קדושתן הרבה (מדרש הנעלם על שיר השירים א, ג). ועל זה כתב מרן הבית יוסף: "מי יערב ליבו לגשת לעבור בקום עשה על דברי רבי שמעון בן יוחאי המפליג כל כך באיסור הנחתן!"

וכן נפסק בשולחן ערוך שבחול המועד אסור להניח תפילין מטעם שימי חול המועד גם הם אות, כמו שבתות וימים טובים (סימן לא).

אולם לבני אשכנז, פסק להלכה הרמ"א כדעת הרא"ש, שמניחים תפילין גם בימי חול המועד ולברך עליהן, אלא שאין מברכים עליהן בקול רם בבית הכנסת כמו בשאר ימות השנה, ובמשנה ברורה (שם) כתב, שעדיף להניח בחול המועד התפילין בלי ברכה, וגם לעשות תנאי, שאם זה חיוב אני מניח לשם מצווה, ואם לאו, אין אני מניח לשם מצווה.

ובכל אופן לגבי תפילין של רבנו תם (למי שנוהג להניחם בכל יום),לכל הדעות אין להניח תפילין של רבנו תם בימי חול המועד (פרי מגדים ומשנה ברורה שם).
האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? (צילום: John Theodor/shutterstock)

האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? - הרב חגי צדוק - מצוות תפילין: 

האם מותר להניח תפילין בשבת? האם מותר להניח תפילין בחג? (צילום: EAZN/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך