דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ח’ - ב’ תשרי: הרב אקרב
ביצה ח’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ח’ - ב’ תשרי: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ח’ - ב’ תשרי: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ח’ - ב’ תשרי: הרב אקרב
ביצה ח’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה ח’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ח עמוד א
* החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה - פטור.
* "אפר כירה - מוכן הוא (=אינו מוקצה)" - רק אם הוסק מערב יום טוב, או אם הוסק ביום טוב ויש בו עדיין רמץ חם (="ראוי לצלות בו ביצה").
* הכניס עפר לגינתו או לחורבתו - מותר לכסות בו ביום טוב.
* מכניס אדם מלא קופתו עפר ועושה בה כל צרכו ביום טוב, בתנאי שייחד לה קרן זווית.

דף ח עמוד ב
* עשה דוחה לא תעשה - רק במקרים שההתרחשות של שניהם בו זמנית (כמו מילה בצרעת או סדין בציצית, שבשעת המילה או לבישת הטלית נעקר הלאו ומתקיים העשה).
* אפר כירה - דעתו של אדם להשתמש בו ביו"ט לצורך שימוש ודאי ולא לצורך שימוש של דבר שספק אם יצטרך.
* הטעם לכך שכוי ששחטו ביום טוב לא מכסים את דמו – לדעת רבא: כי אפר כירה אין דעתו לספק, ולדעת רמי בריה דרב ייבא: "גזירה משום התרת חלבו".
* אפילו שחט בהמה חיה ועוף ונתערבו דמן זה בזה - אסור לכסותו ביום טוב, אם אין יכול לכסותו בדקירה אחת.

עוד כתבות שיעניינו אותך