דף יומי הדף היומי לצפייה - ביצה לה - כט תשרי הרב אקרב
ביצה ל"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ל"ה - כ"ט תשרי: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ל"ה - כ"ט תשרי: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי הדף היומי לצפייה - ביצה לה - כט תשרי הרב אקרב
ביצה ל"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה ל"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף לה עמוד א
* רבי אליעזר וחכמים נחלקו אם תרומה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו.
* לדעת רבי יוחנן: שבת, תרומה, חצר ומקח לא קובעים למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו (בניגוד לדעת רב נחמן שבעמוד הקודם שסובר ששבת כן קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו).

דף לה עמוד ב
* רוב עמי הארץ מעשרין הן.
* הלוקח מעם הארץ - מעשרן דמאי, ואפילו אם מדובר בדבר שלא נגמרה מלאכתו.
* במשנה הראשונה בפרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, נאמר כך: "משילין פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת (משום טרחה)", והגמרא מסתפקת מה כמות הפירות שמותר להשיל ביום טוב.
* משילין, משחילין, משירין, משחירין, מנשירין - המשמעות של כל המילים הללו היא אותה המשמעות (וכולם לשון השפלה הם).

עוד כתבות שיעניינו אותך