דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ט - ז’ אלול: הרב אקרב
סוכה ל"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ט - ז’ אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ט - ז’ אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
 דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ט - ז’ אלול: הרב אקרב
סוכה ל"ט - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה ל"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף לט עמוד א

* נחלקו האמוראים אם אסור להפסיק בין אמירת "ברוך הבא" לבין "בשם ה'" וכן בין אמירת "יהא שמיה רבא" לבין "מברך".
* ברכה לאחר אמירת ההלל - תלויה במנהג ואינה חובה.
* כל המצוות כולן - יש לברך עליהן עובר (קודם) לעשייתן.
* הלוקח לולב מחבירו בשביעית - נותן לו אתרוג במתנה (לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית),ואם לא רצה ליתן לו במתנה מבליע לו דמי אתרוג בלולב.
* אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות (ודין זה הוא בלוקח מן המופקר, אבל בלוקח מן המשומר - אפילו בכחצי איסר אסור).

דף לט עמוד ב
* הפקר, לקט, שכחה ופאה - פטורים מן המעשר. (רש"י)
* שביעית נוהגת גם בפירות הפקר. (רש"י)
* המשנה שלנו סוברת שבאתרוג הולכים אחר שעת הלקיטה בנוגע לדיני שמיטה (ולכן אם נלקט בשביעית, אף שרובו גדל בשישית - נוהגת בו שמיטה).

עוד כתבות שיעניינו אותך