דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ד - כ"ב אלול: הרב אקרב
סוכה נ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ד - כ"ב אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ד - כ"ב אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ד - כ"ב אלול: הרב אקרב
סוכה נ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה נ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף נד עמוד א
* המשנה (בעמוד הקודם) היא כדעת רבי אליעזר בן יעקב, הסובר שתקעו שלוש תקיעות על גבי המזבח, ולא כדעת תנא קמא (בברייתא),הסובר שתקעו במעלה עשירית. (והגמרא מבארת את טעמי המחלוקת).
* לדעת רבי אחא בר חנינא מדרומא ישנה ברייתא הסוברת שביום שיש בו שני מוספים תוקעין במקדש תשע תקיעות לכל מוסף בנפרד.
* לדעת רבא: בשבת כן תוקעין לפתיחת שערי העזרה, בשבת של סוכות לא תוקעין למילוי המים (כי כבר נתמלאו בערב שבת).

דף נד עמוד ב
* למסקנת הגמרא יש עוד מקרים בהם תוקעים ארבעים ושמונה תקיעות, בנוסף למקרה האמור במשנה (ערב שבת שבתוך סוכות).
* בערב פסח שחל להיות בשבת תוקעין יותר מארבעים ושמונה תקיעות (חמישים ואחת לדעת רבי יהודה, וחמישים ושבע לדעת חכמים),אך זה לא הוזכר במשנה כי זה לא מתרחש כל שנה.
* לדעת חכמים יום כיפור לא יחול אף פעם ביום ראשון, אך 'אחרים' חולקים.

עוד כתבות שיעניינו אותך