דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"א - ח’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"א - ח’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"א - ח’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים צ"א - ח' אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"א - ח’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"א - ח’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"א - ח’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים צ"א

דף צא עמוד א

* במשנה נאמר שמי שהבטיחו להוציא אותו מבית האסורים לא שוחטים עליו קרבן פסח בפני עצמו אלא רק עם אחרים - והגמרא מבארת שדין זה הוא רק בבית האסורים של גוים (מחשש שיחזרו בהם).
* המפקח את הגל ונמצאת טומאה תחתיו - אם הגל עגול: חייב בפסח שני, אם הגל ארוך: פטור מפסח שני (כי אולי היה טהור בשעת שחיטה).
* לדעת רבי יהודה: אין שוחטין את הפסח על היחיד, ורבי יוסי חולק, והגמרא מבררת את טעמיהם.

דף צא עמוד ב
* לדעת רבי יהודה: אשה בראשון שוחטין עליה בפני עצמה ובשני עושין אותה טפילה לאחרים, לדעת רבי יוסי: אשה בראשון ובשני שוחטין עליה בפני עצמה, לדעת רבי שמעון: אשה בראשון עושין אותה טפילה לאחרים ובשני אין שוחטין עליה כל עיקר - והגמרא מבררת את טעמי המחלוקת.
* אין עושים חבורה של קרבן פסח שכולה גרים שמא ידקדקו ויחמירו בו ויביאוהו לידי פסול.

עוד כתבות שיעניינו אותך