סוד ההצלחה בחיים: "להשקיע בו את הנשמה שלנו"
(צילום: Fesus Robert/shutterstock)

לקראת שבת

סוד ההצלחה בחיים: "להשקיע בו את הנשמה שלנו"

גדולי התורה בכל דור הופכים בזכות התמדתם ודבקותם בתורה לבעלי כוחות מיוחדים ולכן ביכולתם לייעץ ולעזור לאנשים. בפרשתנו אנחנו מוצאים שהקב"ה מוסיף ליעקב את האותיות אל, וחכמים מפרשים זאת כאילו יעקב אבינו נמצא ממש אצל כסא הכבוד בשל מעלתו. ואכן, אנחנו רואים אצל גדולי המקובלים בדורות שעברו שהם שלטו בחוכמות ואף בטבע לעיתים בזכות מעלתם

   
סוד ההצלחה בחיים: "להשקיע בו את הנשמה שלנו"
(צילום: Fesus Robert/shutterstock)
אא

"ויבוא יעקב...ויקרא לו אל אלוקי ישראל" (פרשת וישלח לג יח-כ) נשאלת השאלה בפסוק זה - מי קרא למי? ובכן, לולא חז"ל שגילו לנו ברוח קדשם, הרי שלא היינו מסוגלים לומר זאת, ואכן אמרו רבותינו (מס' מגילה דף יח) שהקב"ה הוא זה שקרא ליעקב "אל"! וכותב הרמב"ן שיש בעניין הזה סוד גדול, וכמוזכר עוד במדרש (בראשית רבה עט ח) בלשון אחר: אמר לו הקב"ה ליעקב "אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים" רמז לכך שאיקונין של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד והכוונה שהשכינה שורה בארץ ישראל והמשכיל יבין, וכתב המפרש (שפתי חכמים) "רוצה לומר כיון שהשכינה שרויה בשביל יעקב על הארץ, אם כן הוא דומה כאילו הוא בעצמו אל". 

הרי שהתורה הקדושה מעידה לנו בזאת שיעקב אבינו, בחיר האבות, זכה למעלות נוראות ונשגבות, עד כדי כך שהקב"ה בכבודו ובעצמו כינה אותו בתואר "אל", מדהים. 
ונשאלת השאלה כיצד ילוד אישה, בן תמותה, קרוץ חומר, יכול להגיע למעלות עליונות ונשגבות שכאלה, אשר ראויות למלאכי מעלה ולא לשוכני מטה, דרי העולם הזה? 

התשובה לכך- ע"י לימוד התורה הקדושה במסירות נפש, בעמל, בשקידה גדולה, בהתמדה ועקביות, ועפ"י שאר 48 קנייני התורה המוזכרים במשנה באבות (פרק ו משנה ו) אכן עשוי אדם לזכות לכך שיפתחו לו שערי עליה וישודדו לפניו מערכות הטבע, וכדברי המשנה באבות (פרק ו משנה א) "רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו... ומלבשתו ענווה ויראה... ונהנין ממנו עצה ותושיה, בינה וגבורה... ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק... ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים".

ומובא בתנא דבי אליהו רבה (ב) "אשרי אדם השם עצמו כשור לעול וכחמור למשא וישב ויהגה בכל יום בתורה תמיד – מיד רוח הקודש שורה עליו ותורתו בתוך מעיו... פירוש-  קורא אדם תורה, נביאים וכתובים, משנה, הלכות, אגדות ומדרש, וירבה בישיבה, וימעט בסחורה – מיד רוח הקודש בתוך מעיו..."

וכותב החזון איש באגרתו (א' יג') "ואמנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, הגר עם בני תמותה, וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה".

וכבר שמענו על נפלאותיהם של גדולי ישראל בכל הדורות, לאילו מעלות על-אנושיות זכו בשל התמדתם המופלאה בעסק התורה הקדושה וכן בשל חסידותם ופרישותם, ומי לנו גדול כאריז"ל, רבי יצחק לוריא זצוק"ל, שהעיד עליו תלמידו המהרח"ו בהקדמתו בספר "עץ חיים" דברים פלאיים אלו: 

"היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד"ס, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים... והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע, והיה מכיר בריח ... ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עמו כל צורכו וחפצו, ואחר כך מסירהו, והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף, ובבתי הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן, והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלין לו רזי תורה...

וגם היה יודע חכמת הפרצוף, ושרטוטי הידיים, ופתרון חלומות על אמיתתם, ובגלגולים ישנים וגם חדשים, והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם... והיה מלמד פירוש שורש נשמתו, והיה קוראו במצחו זכויות ועבירות שחישב, והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת, או לשורש נשמתו ... וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע, וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו, ועיני ראו ולא זר, וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו... וזהו הביאו לידי רוח הקודש, והיה אליהו נגלה לו תמיד". 

אין ספק שסוד ההצלחה בעולמנו הנעלם היא הקרבה והדבקות בצדיקי האמת שבדור, אשר השכינה חופפת מעל ראשם והברכה שרויה בפיהם ובין ידיהם, והם המפתח לישועות בחיים שלנו. ודי בצדיק אחד בעל השגה כדי שידריך אותנו בדרך האמת, אלא שלעיתים נדרש מאתנו להתאמץ ולהשתדל לחפש אחר אותו צדיק של אמת בתוך עולם ההסתר שלנו, עולם מלשון העלם, גם צדיקי האמת נעלמים מאתנו במבט ראשון וצריך לחפש אחריהם כמחפש אחר מטמון ממש, ולא פעם נגלית גדלותם הפלאית רק לאחר פטירתם.

וכפי שהיה בין היתר, עם הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, שלאחר פטירתו החלו להתפרסם כל סיפורי הניסים שחולל למאות ולאלפים, ורק אז נודע איזה בעל רוח הקודש ממש הוא היה. העיד עליו אחד ממקורביו, שראה בעיניו שפעם אחת באה אל הרב מרדכי אליהו זצוק"ל אישה בוכה מספרת שיש לה הרבה צרות בחיים, מחלות, בעיות בשלום בית וכד' והיא לא יודעת מה לעשות והיא ממש מבקשת מהרב שיעזור לה, הרב באותו רגע עשה דבר מדהים,

הוא לקח נייר וצייר את צורת הבית של האישה עם החדרים באופן מפורט להפליא, כאשר הוא אף פעם לא היה בבית של האישה, ולמעשה הוא לא הכיר אותה בכלל, הוא הראה לה את הציור ושאל אותה האם זו צורת הבית שלה? האישה ההמומה ענתה בבהלה כן, המשיך הרב לשאול אותה האם במטבח יש מזוזה? היא ענתה שבאמת במטבח אין מזוזה כי היא חשבה שאין צורך, אמר לה הרב לקבוע מזוזה בהקדם גם בדלת המטבח, ואכן לאחר שעשתה זאת נפתחו לה דלתות הישועה!
 
אמר אחד מצדיקי הדור שאדם הזוכה להתחבר לאחד מצדיקי האמת שבדור חוסך מעצמו אולי 90% מהניסיונות בחיים שלו!

אחים יקרים, אחיות יקרות, אם יש משהו פה בעולמנו זה שכדאי "להשקיע בו את הנשמה שלנו", במקביל לשמירת התורה והמצוות, ועבודת ה' בדבקות ויראת שמיים, הוא מסע החיפוש אחר אחד מצדיקי האמת שבדור, שיאיר את עינינו, ייעץ לנו, ידריך אותנו ויורה לנו את מסלול האמת והישר, בדרך לישועות שלנו.   
בהצלחה ושבת שלום!

עוד כתבות שיעניינו אותך