ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט - מקבץ מגדולי ישראל
ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט. (צילום: Aisha Bonet Photography/shutterstock)

ט"ו בשבט

מקבץ סגולות לט"ו בשבט מכל גדולי הדור

"האדמור מרוז'ין היה לובש ביום זה בגדי שבת": ישנה מעלה עצומה ביום ט"ו בשבט. לפניכם מקבץ סגולות מכל גדולי ישראל ליום הקדוש והנעלה - ט"ו בשבט. לזיווגים וכן לנשים שרוצות להיפקד בהריון ולנשים הרות, אל תחמיצו

   
ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט - מקבץ מגדולי ישראל
ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט. (צילום: Aisha Bonet Photography/shutterstock)
אא

ט"ו בשבט - הנהגת השולחן לשפע רב - ההשפעה:

• כתב הבן איש חי אפילו עני שבישראל ישתדל לקנות מכל פרי חדש ולברך עם ב"ב שהחיינו להודות לבורא. וכתב ב"אבן ספיר" שאין כסף נחשב להוצאות היום על הפירות (לא יחסוך בכך)

• כתב היעב"ץ נהגו להגיד על הפירות שירים ותשבחות "והוא תיקון גדול בעולמות העליונים"

• "בתורת אמת" כתב הטעם למנהג אכילת הפירות בט"ו בשבט שע"י שהאדם נהנה ממה שברא הבורא ית' בעולם ומשבח ומקלס "משם יגיע תענוג לבורא יתברך" אשרי אנוש יעשה זאת.

• סדר מופלא לשולחן ט"ו בשבט ע"פ ר' חיים פאלג'י זצ"ל, ועוד אמירת יהי רצון ... יסדר 15 מיני פירות לפחות וכל המוסיף הרי הוא משובח. וישתדל שיהיו גם משבעת המינים. ויאמר 15 מזמורים תהילים בין פרי לפרי מזמור אחד, ממזמור ק"כ ואילך.

1. יאמרו מזמור ק"כ כולם ולאחר מכן האיש יברך על החיטה. (מזונות) ויאמר "חלב חיטים ישביעך" ויאמר יהי רצון שנזכה לפרנסה טובה וכולם יענו אמן, ויזכה. 

2. יאמרו מזמור קכ"א והאשה תברך על הגפן (תירוש) ותאמר "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך", ותאמר יהי רצון שנזכה לשלום בית תמידי.

3. יאמרו מזמור קכ"ב והבן יברך על הזית (העץ) ויאמר "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" וההורים יאמרו יהי רצון שבנינו יהיו בני תורה אמיתיים תלמידי חכמים וצדיקים. וכולם יענו אמן.

4. יאמרו מזמור קכ"ג ואח"כ הבת תאמר על האגוז ורימון "כל כבודה בת מלך פנימה" וההורים יברכוה יהי רצון שתזכי להיות בת צדיקה וצנועה עם מזל חזק ומוצלח לחיים טובים.

5. יאמרו מזמור קכ"ד ואח"כ התינוקות יאמרו על תפוח ודבש "תחת התפוח עוררתיך" "דבש וחלב תחת לשונך". ויברכו ההורים: "יהי רצון שתגדלו לתורה מצוות ומעשי"ט"

6. יקחו פרי נוסף ביד ימין ויאמרו מזמור קכ"ה, ואת הפסוק: "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" "ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך", ויאכלו.
ט''ו בשבט: סגולות לט''ו בשבט - מקבץ מגדולי ישראל. (צילום: Marco Ossino/shutterstock)

• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קכ"ו ואת הפסוק: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קכ"ז ואת הפסוק: "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קכ"ח ואת הפסוק:  "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קכ"ט ואת הפסוק: "הזורעים בדמעה ברינה יקצרו", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור ק"ל ואת הפסוק: "והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קל"א ואת הפסוק: "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני" ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קל"ב ואת הפסוק: "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קל"ג ואת הפסוק: "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", ויאכלו.
• יקחו פרי נוסף ויאמרו מזמור קל"ד ואת הפסוק: "הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבא ברינה נושא אלומותיו", ויאכלו. 
יברכו כעת על פרי האדמה וכן על ברכת שהכל. בהצלחה.
 

סגולות והנהגות נפלאות - לט"ו בשבט

*נהג האדמור מרוז'ין וצאצאיו ללבוש בגדי ש-ב-ת לכבוד יום ט"ו בשבט.

*יפריש לצדקה ביום זה 91 פרוטות (שקלים/עשרות אג') כנגד גימ'- אילן - אמן - ועוד. ובעת הנתינה יאמר, יהי רצון שיפתחו שערי השפע, ויתן ביד ימין, ויזכה הרבה.

*החתן סופר נכד החת"ס נהג ביום ט"ו בשבט להתחיל מסכת מגילה ולסיימה בפורים. ואשרי הזוכה לעשות סיום מסכת מגילה ב"משתה פורים". שכר שאין לו קץ וקצבה.

*כתב בספר "בני יששכר" להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר ומהודר שיזמין לו הבורא ית' לחג הסוכות וכן על מצות כשרות לפסח.

*ביום ט"ו בשבט יעשה האדם חשבון נפש אם מברך ברכותיו כהוגן ברכות ראשונות ואחרונות בקול ובכוונה, ויקבל ע"ע להתחזק וע"י כך יזכה ליראת שמים, רוח הקודש, ושפע רב רוחני וגשמי. (ספר זכר דוד, האר"י ז"ל)

*סגולה להיות צדיק - "ברכות לראש צדיק" מי שמברך ברכותיו בכוונה בראש השנה לאילנות יזכה להיות צדיק שנאמר ברכות לראש צדיק...

*סגולה להוציא חציפות מהילדים ולזכות לנחת מהם - אמר הסטייפלר זצ"ל אמא שמברכת ברכותיה כראוי בבית זוכה ע"י כך להוציא חציפות מהילדים, מדהים.

*סגולה לזכות לילדים - כתב בספר בני יששכר יום ט"ו בשבט יש בו מעין הושענא רבא ולכן הוא יום מסוגל להמשיך בנים. (בסוף סדר שולחן ט"ו בשבט יאמר ג' פעמים מזמור כ' ויבקש ריבונו של  עולם זכני לזרע בר קיימא)

*סגולה להחזיר בנים ובנות בתשובה - אמר האדמו"ר מצאנז בעל דברי החיים, יום זה הוא עת רצון לתשובה, לכן להחזיר בנים ובנות מסוגל ביותר. יאמרו ההורים מזמור נ"א 3 פע', ויתנו 91 פרוטות לצדקה לעניים, ויבקשו מעומק הלב מהבורא ית' על הילדים ביום קדוש זה.

*סגולה לרפואת גוף ונפש - אכילת אתרוג שברכו עליו בסוכות בט"ו בשבט מסוגל לרפואות וישועות לגוף ולנפש (מעשה טוביה) אחר האכילה של אתרוג יאמר מזמור ו'. ויבקש רפואה שלימה מהבורא ית'.

סגולה ללידה קלה - אישה בהריון שתאכל מאתרוג שברכו עליו בחג הסוכות בט"ו בשבט. ותאמר מזמור א' ומזמור ב', ותבקש לידה קלה.

*סגולה נפלאה לזיווג - בשם מקובלי ירושלים, לרשום את שם הבחור או הבחורה ושם האם בפתק בתוך שקית ולפני ליל ט"ו בשבט לקשור על עץ שקדים, שבזמן עליית השרף השמות יהיו באילן, ולמחרת לקחת השקית ולשמרה. (הנותן תשועה). ולקבל ע"ע ליתן סך לצדקה, ולומר נשמת כל חי כשאזכה להתחתן. בהצלחה.

סגולות נפלאות להתחתן - האדמור מש"ץ - בברכת שים שלום בתפילה יכוין במילים "שים שלום טובה וברכה" (ר"ת שבט) ש"כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שלום בלא טובה בלא ברכה", לכן יכוון בתפילה בחודש שבט - שים, תן לי כלה שתביא לי שלום טובה וברכה. ויזכה.

• הבטיח מוהרא"ש זצ"ל במצבתו בעיר יבניאל: "אני מבטיח שכל בחור רווק וכל בחורה רווקה שיבואו כאן לקיברי ויגמרו את כל ספר התהילים מהתחלה ועד הסוף לזכותי, אני אשתדל בכל מה שרק אוכל שימצאו את זיווגם, וזה הבטחה חזקה ממני" (יום פטירתו י"ז שבט) לא לפספס. פרפראות לט"ו בשבט:

• כתב האדמ"ור מצאנז מיום ט"ו בשבט עד שבועות כל ט"ו יום ישנו יום טוב. ר"ח אדר, פורים, ר"ח ניסן, פסח, ר"ח אייר, פסח שני, ר"ח סיון, שבועות. נפלא.

• כתב אליה רבא סימן (תרפ"ה) לעולם כשחל ר"ח שבט ביום רביעי יהיה קור גדול ומושלג באותו חורף והסימן הוא ויגש ר"ת (יום ו' ג' שבט) והדבר בדוק ומנוסה. מדהים.

• כתב אליה רבא סימן (תרפ"ה) לעולם כשחל ר"ח שבט ביום רביעי יהיה קור גדול ומושלג באותו חורף והסימן הוא ויגש ר"ת (יום ו' ג' שבט) והדבר בדוק ומנוסה. מדהים.
 מקבץ סגולות לט''ו בשבט מכל גדולי הדור
 מקבץ סגולות לט''ו בשבט מכל גדולי הדור

ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט וסדר ט"ו בשבט - להורדה PDF
ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט - מקבץ מגדולי ישראל | הרב רביד נגר - על המעלה הגדולה בט"ו בשבט:

ט"ו בשבט: סגולות לט"ו בשבט. (צילום: Aisha Bonet Photography/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך