דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה י"ז - כ"ה טבת: הרב פנחס יוסף אקרב
מגילה י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת מגילה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה י"ז - כ"ה טבת

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה י"ז - כ"ה טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה י"ז - כ"ה טבת: הרב פנחס יוסף אקרב
מגילה י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
מגילה י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף יז עמוד א
* למה נמנו בתורה שנותיו של ישמעאל (מה לנו למנות שנות הרשעים)? - כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב (על ידי מנין שנות ישמעאל אנו למדין באיזה פרק משנות יעקב עברו עליו כל הקורות והמוצאות אותו).
* פרק שני, המתחיל בעמוד זה, עוסק ברובו בדיני קריאת המגילה.
* קריאת מגילה, הלל, קריאת שמע, תפלה - אם אמר למפרע לא יצא ידי חובה.
* נחלקו רבי וחכמים אם את קריאת שמע יש לקרוא דוקא בלשון הקודש או אפשר גם בלשון אחר.

דף יז עמוד ב
* נחלקו רבי וחכמים אם הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא או לא.
* שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה / מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר.
* מה ראו לומר גאולה בשביעית (ברכה שביעית בתפילת שמונה-עשרה)? - מתוך שעתידין ליגאל בשביעית (בשמיטה) לפיכך קבעוה בשביעית.
* "מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא".
* מה ראו לומר רפואה בשמינית? - מתוך שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.

עוד כתבות שיעניינו אותך