דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ז' - ט"ו כסלו
תענית ז' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ז' - ט"ו כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ז' - ט"ו כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ז' - ט"ו כסלו
תענית ז' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית ז' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ז עמוד א
* גדול יום הגשמים - (1) מתחיית המתים (2) כתחיית המתים (3) כיום שניתנה בו תורה (4) יותר מיום שניתנה בו תורה.
* כל העוסק בתורה לשמה - תורתו נעשית לו סם חיים.
* מה ברזל זה אחד מחדד את חבירו, אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה.
* למה נמשלו דברי תורה כאש? - לומר לך: מה אש אינו דולק יחידי, אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי.
* למה נמשלו דברי תורה כעץ? - לומר לך: מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים.
* הרבה למדתי מרבותי, ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן.
* למה נמשלו דברי תורה למים? - לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.
* למה נמשלו דברי תורה למים ויין וחלב? - לומר לך: מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

דף ז עמוד ב
* דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת (אם אינו מחזירם תמיד).
* גדול יום הגשמים - (1) כיום שנבראו שמים וארץ (2) שאפילו ישועה פרה ורבה בו.
* אין הגשמים יורדים אא''כ נמחלו עוונותיהן של ישראל.
* אין הגשמים נעצרין - (1) אא''כ נתחייבו ישראל כליה (2) אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות (3) אלא בשביל מספרי לשון הרע (4) אלא בשביל עזי פנים (5) אלא בשביל ביטול תורה (6) אלא בעון גזל (7) בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין.

עוד כתבות שיעניינו אותך