דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה י"ד - ח’ תשרי: הרב אקרב
ביצה י"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה י"ד - ח’ תשרי: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה י"ד - ח’ תשרי: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה י"ד - ח’ תשרי: הרב אקרב
ביצה י"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה י"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף יד עמוד א
* דיכת מלח ביום טוב לפי המשנה: צריך לדוך בשינוי (לדעת בית שמאי צריך שינוי רב, ולדעת בית הלל צריך שינוי מועט).
* דיכת מלח ביום טוב לדעת שמואל: לא צריך לדוך בשינוי (וכדעת בית הלל אליבא דרבי מאיר כמובא בברייתא),ולדעת רב אחא ברדלא: צריך בכל זאת שינוי מועט.
* "אין עושין טיסני ואין כותשין במכתשת" - בגמרא מובאות שתי דעות כיצד לפרש דברי ברייתא זו.

דף יד עמוד ב
* בביתו של מר שמואל היתה פריצות של עבדים.
* במשנה מובאות שלוש דעות לגבי אופן פעולת הברירה באוכל שמותר לעשות ביום טוב.
* במשנה מובאות שלוש דעות אלו סוגי מאכלים מותר לאדם לשלוח לחברו ביום טוב (ובלבד שלא ישלח בשורה של שלושה בני אדם).
* המשנה מפרטת אלו בגדים מותר לאדם לשלוח לחברו ביום טוב, והגמרא מבררת את הטעם.
* משום קהלא קדישא דבירושלים: אפילו עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים תחתיהן - אסור לישן עליהם.

 

עוד כתבות שיעניינו אותך