דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ה - י"ג אלול: הרב אקרב
סוכה מ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ה - י"ג אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ה - י"ג אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ה - י"ג אלול: הרב אקרב
סוכה מ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה מ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף מה עמוד א
* 'מוצא' (שמשם היו מלקטין את הערבות למצות ערבה שבמקדש) נקרא בשם זה כיון שמוצא (=פטור) מנתינת המס של המלך.
* היו זוקפין את הערבות (שהיו גבוהות אחת עשרה אמה) על יסוד המזבח.
* כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו - מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן.

דף מה עמוד ב
* כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה - מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן.
* כל המצוות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן (התחתון למטה והעליון למעלה).
* רבי שמעון בר יואחי אמר: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה.
* רבי שמעון בר יוחאי אמר: ראיתי בני עלייה והן מועטין.
* יש בעולם לפחות שלושים ושישה צדיקים שמקבלים את פני השכינה בכל יום.
* כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם.
* מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים.
* האמוראים נחלקו אם מברך על סוכה פעם אחת בלבד או בכל יום, וכן נחלקו לגבי לולב.

עוד כתבות שיעניינו אותך