פרשת קרח; ניתן לחיות בשלום ללא מחלוקות?
הרב ארז קדוסי. (צילום: PKpix/shutterstock)

לקראת שבת

פרשת קרח; האם ניתן לחיות בשלום ללא מחלוקות?

מזכה הרבים, ארז קדוסי, מעלה בפנינו את פרשת השבוע, פרשת קרח, המתארת לנו את המחלוקת ששרתה במחנה באותה התק', וגם את תוצאות המריבה הגדולה - האם הייתה לה תועלת כלשהי | קִראו ותתחזקו

   
פרשת קרח; ניתן לחיות בשלום ללא מחלוקות?
הרב ארז קדוסי. (צילום: PKpix/shutterstock)
אא

אחי ורעי היקרים והאהובים,מובא במשנה מאמר נפלא לכל עם ישראל; "לא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום". שלוש פעמים ביום עם ישראל מתפללים ומבקשים:

"שים שלום, טובה וברכה, חיים, חסד, צדקה ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו, כולנו כאחד, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו ה׳ אלוהינו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה, רחמים,ברכה ושלום. וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל ברוב עוז ושלום״.

אחיי ורעיי, נתבונן במילות התפילה שאנו מתפללים. אנו מבקשים ״ברכה ושלום״! זוהי האחדות שתביא לגאולה השלמה בקרוב.
אמרו חז״ל ״שקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות״ (יומא ט). בית המקדש השני שהיו עוסקים בתורה מפני מה חרב?! מפני שהיתה בו שנאת חינם! .
אחיי ורעיי, כשמכניעים את הלב בתפילה ובין אדם לחברו במחשבה בדיבור ובמעשה זוכים לאהבת חינם, אומרת הגמרא הקדושה ״בעבודה שבלב שהיא התפילה״(תענית ב). 

בסייעתא דשמיא, נוכחתי לדעת שבלקט ״מספרי צדיקים״ ישנן עצות וסיבות נפלאות שעשויות לסלק את המחלוקת, למען השלום, למען קירוב הלבבות ולעורר את הלבבות, לאחדות עם ישראל שזהו רצון השי״ת לצורך הגאולה ובית המקדש במהרה בימינו אמן; מס' סיבות:

1. ספר רפואה וחיים, פרק ה (של רבי חיים פלאג׳י זצוק״ל). אחי ורעי, רבי חיים פלאג׳י מעיד על עצמו וזו לשונו: ״אני הגבר ראתה עיני (ראו עיניו) מיום שעמדתי על דעתי, כי כל איש ואשה משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר שהיו בניהם מחלוקת, לא יצאו מזה נקיים ושניי הכיתות (הצדדים) נלקו (הפסידו) בין בגופם בין בממונם רחמנא ליצלן. ומי שיש לו דעת יעמיק מאוד בזה, ולעולם יהיה מוותר משלו בין בגופו בין בממונו בין בכבודו,ויצא הפסדו בשכרו שיהיה לו שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא״. אחי ורעי, הצדיק רבי חיים זצ״ל חי לפני 153 שנים וכתב זאת לדורות הבאים, למען כלל ישראל שלא ראה שהמחלוקת ״משתלמת״ בין אחד לשני .

2. ספר אבן שלמה בפרק ח סעיף ז (רבינו הגר״א זצוק״ל) כתוב: ״חמישה מיני ערב רב בישראל אחד מהם כותב הגר״א, בעלי המחלוקת הם גרועים מכולם והם נקראים עמלקים. ואין דוד בא עד שיכלו מן העולם״. 

3. ספר מעגלי צדק ( רבי יעקב אבוחצירא) בו נכתב: ״השונא את חברו או המתקנא בו,צריך שידע שבני ישראל כולם גוף אחד וחשובים בפני השם יתברך כמו שנאמר: ״שה פזורה ישראל״ (ירמיה נ,יז),כל ישראל שה אחד שהוא גוף אחד חשובים לפני השי״ת״. אחיי ורעיי בסיעתא דשמיא ראיתי עצה נפלאה לתיקון המידות שמסלקת את המחלוקות אומר הצדיק דבר התיקון גדול לאדם  ״לשלמות המידות״ בין אדם לחברו למניעת המחלוקת זוהי הענווה שהיא מתקנת את כל מידות האדם והעדות לכך: דברי הרמב״ן באגרת כמו שכתוב: ״מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות שנאמר: ״עקב ענווה יראת ה׳״ (משלי כב ד).

4. ספר תוכחת חיים (רבי חיים פלאג׳י)
 ״מי שהוא בעל מחלוקת וגורם למחלוקות ליחיד או לרבים מה יענה ליום פקודה וביציאת נשמתו, שאמרו במסכת כתובות בשעה שהצדיק נפטר מן העולם ג׳ כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו, אחת אומרת, יבוא בשלום... ואם הוא בעל מחלוקת מה יאמרו עליו.״(זוהר הקדוש ויקהל). אחים יקרים, המאמר שהצדיק כתב בספרו בשם רבי שמעון בר יוחאי כל אחת צריך להכין ״צידה לדרך״ אומר דוד המלך ע״ה כיצד ״לעבור את החיים״(בספר קהלת ט ח),״בכל עת יהיו בגדיך לבנים״ הנשמה שלנו טהורה והמחלוקת אינה מועילה, אלא רק לימוד התורה מגינה ומצילה מכל רע.

5. ספר משפטי השלום - דיני מחלוקת ושלום. הרוצה להנצל ממחלוקת, ינהג במתינות עם הבריות, לא ירבה בכעס ובקפדנות, ויתרחק משאר מידות רעות, וידע שהמושל הוא למעשה מושל ברוחו וכובש את יצרו. ואם יש לו שונאים,ישתדל להתרחק מהם. אחיי ורעיי היקרים, על כך אומר דוד המלך ע״ה ״איזהו גיבור הכובש את יצרו״ תוכחת חיים (רבי חיים פלאג׳י). 

6.מחלוקת - (למפרע) ראשי תיבות: ת׳רבה ק׳ללות ו׳ליצנות ח׳טאות מ׳רובים. אחיי ורעיי היקרים, מוסיף רבי חיים פלאג׳י זצ״ל בספרו סדר וידוי לפי סדר אותיות א-ב שבכל אות יש תחילת מילה כנגד הכפרת העוונות בוידוי לדוגמה: אות ב - בטלנו: תלמוד תורה ימים ולילות,מסיבת המחלוקת ימים ולילות מתבטלים וכ״ו. ראו לכמה ״עבירות ותיקונים״ הצדיק מנה על זאת כמה חייבים אנו ״לברוח מהמחלוקות והחי יתן אל ליבו״. 

7. גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ לדעת להחדיר את ״נתיב השלום״ בכל זמן ובכל מקום בחיינו על ידי הויתור ולהרחיק את מידת הכעס מלבנו.

8. ספר שני לוחות הברית - שער האותיות אות בי״ת (רבי ישעיה הורביץ זצוק״ל) מניצוץ אחד של אש מתחילה בערה של אש שרק גודלת ולא ניתן לעצור את השריפה הנוראה.
כותב הרב זצ״ל דבר זה רמוז בכל אות במילה; מ-ח-ל-ו-ק-ת כיצד?
אות מ׳ - יש לה רק פתח קטן מלמטה (כניצוץ האש).
אות ח׳ - נעשה פתוח יותר מלמטה (האש גדלה).
אות ל׳ - האות הגבוה מכל האותיות (האש מתלקחת) .
אות ק׳ - יורדת למטה עד תהום לאחר ״שהאש שכילתה את כל אשר סביבה״.
אות ת׳ - יש לה ״מעמד סופי״ שתי רגליים, ״השריפה הותירה חורבן לזמן רב״.

9. ספר שמירת הלשון הזכירה (חפץ חיים) קשה היא מידת המחלוקת - שמביאה לידי סכנת נפשות . 

10. אמרו חז״ל: מחלוקת בבית - סופו להחרב, מחלוקת בבית הכנסת - סופו להתפזר, מחלוקת בעיר - שפיחות דמים בעיר.

11. תנא דבי אליהו רבא (פרק כח) הקב״ה אמר לישראל: בני, אהובי! כלום חסרתי דבר שאבקש מכם?! ומה אני מבקש מכם, שתהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה.

12. ספר המידות (רבי נחמן מברסלב) עצה להינצל מן המחלוקת ילמד מסכת סוכה. 

13. מי ששומע חרפתו ושותק, על-ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות, שהיו ראויים לבוא עליו. 

14.לביטול המחלוקת סגולה לומר:  "ויקרא אסא אל ה' " עד "אנוש" (בספר דברי-הימים-ב-יד).

15. סגולה להינצל משונאים, הן שונאים של מחלוקת, הן שונאים שבדרך, שמתירא מהם, לומר כל טעמי המקרא שבתורה: זרקא מקף-שופר הולך סגולתא וכו'.

16. אחים יקרים ואהובים בסוף כל תפילת(עמידה) אומרים "אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תידום ונפשי כעפר לכל תהיה" אחיי ורעיי, במקום מחלוקות כשאדם גובר על יצרו ושותק ומרגיל את פיו להודות לשי"ת זוכה להמשך התפילה: "פתח לבי בתורתך ואחרי מצותיך תרדוף נפשי". זוכים לאהבת התורה ומצוות ומעשים טובים ואז ממילא כל המחלוקות מסתלקים.

אחים יקרים, עלינו לדעת, שהמחלוקת מתלקחת כאש בשדה קוצים ואין יוצאים ממנה מנצחים. נסיים בתפילה כמו שנאמר:  ״עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. 
המצפה לגאולה , הצב״י ארז קדוסי.

עוד כתבות שיעניינו אותך