הרב ניסים יגן זצ"ל: "תעקוב אחריהם, הם יחזרו בתשובה שלימה"
מצוות ציצית: הרב מנחם וייס מספר על הרב ניסים יגן זצ"ל, פרשת שלח (צילום: Jan Faukner/shutterstock/צילום מסך: B'YACHAD)

לקראת שבת

הרב ניסים יגן זצ"ל: "תעקוב אחריהם, הם יחזרו בתשובה שלמה"

הרב מנחם וייס מביא שלושה סיפורים מדהימים אודות מצוות ציצית, עד כמה מצווה זו חשובה ויקרה. הרב נזכר בכנס החיזוק בטבריה עם הרב ניסים יגן זי"ע לפני כ-30 שנה שבו הרב יגן זצ"ל אמר לו "תעקוב אחריהם, הם יחזרו בתשובה שלימה".

   
הרב ניסים יגן זצ"ל: "תעקוב אחריהם, הם יחזרו בתשובה שלימה"
מצוות ציצית: הרב מנחם וייס מספר על הרב ניסים יגן זצ"ל, פרשת שלח (צילום: Jan Faukner/shutterstock/צילום מסך: B'YACHAD)
אא

לאחר המלחמה הארורה שכנו פליטים חולים משרידי מחנות ההשמדה, בבית ההבראה של חיל האויר הגרמני סמוך למינכן, באחד הימים הגיע הרבי מקלויזינבורג זי”ע אל הפליטים ששכנו שם כשבידו הפתעה מרעישה. ארבע אלומות של חוטי ציצית כשרים למהדרין.

כמאה וחמישים יהודים הסתערו על הרבי כל אחד רוצה לזכות בציצית,  מה עושים, הרבי מכריז הגרלה בין כולם, והאחד יזכה, ואז בפתע פתאום צץ מאי שם עלם צעיר מנדל שמו, ומכריז על עצמו כזוכה בציצית, למה, מדוע שואל הרבי.

ואז מנדל מראה את בגדו העליון קרוע בשני צדדיו ארבע כנפות למהדרין, הזדרזתי לקרוע חולצתי כדי שאתחייב בציצית, ואזי הרבי יהא מחויב לי דווקא, חייך הרבי ואמר גורל יהיה, בין כל מאה וחמישים המשוועים כמוך לקיים מצוות ציצית, אבל ליבי אומר לי שאתה מנדל בזכות המסירות נפש שלך למצווה, תזכה בו. ואכן ההגרלה נערכה כדת וכדין המתח היה בעיצומו, כשהרבי מכריז בקול גדול שמנדל הוא הזוכה בהגרלה. 

פרשת השבוע מצוות ציצית, “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדורותיהם ונתנו על ציצת, הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’ ועשיתם אותם” במדרש שלש אמירות יש כאן ויאמר, דבר, ואמרת, ולמה מלמד שאמר הקב”ה למשה, משה אמר לישראל, וישראל לבניהם, ויזהירו אותם על מצוות ציצת, לשמור ולעשות ולקיים מפני שיש בה זכירת כל המצוות והיא שקולה כנגד כל המצוות כולן, וכל המקיים מצוות ציצת כאילו קיים כל התורה כולה.

למה נסמכה פרשת מקושש עצים בשבת לפרשת ציצית, אמר לו הקב”ה למשה מפני מה זה חילל את השבת, לפי שבכל השבוע היה לו תפילין בראשו ובזרועו. ורואה אותם וחוזר האדם ממעשיו הרעים אבל בשבת שאין לו התפילין לכן חילל את השבת, באותו שעה אמר הקב”ה אני נותן להם מצוות ציצית שיהא נוהגת בשבת ובחול וזה יהיה להם לזיכרון. 

הגמרא במנחות מד. צא ולמד ממצות ציצית, מעשה באדם שהיה זהיר במצוות ציצית, ועמד בפני ניסיון של חטא עריות, וממש לפני הנפילה לחטא עם אותה אישה, באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו, וכששאלה האישה את אותו אדם מה מום ראית בי?

אמר לה נשבע אני שלא ראיתי אישה יפה כמותך, אבל יש מצוה אחת שציוונו ה’ אלוקינו וציצית שמה וכתיב בה אני ה’ אלוקיכם פעמיים, אני ה’ שעתיד להיפרע מן הרשעים ואני ה’ שעתיד ליתן שכר לצדיקים, עכשיו ארבע ציציות אלו נדמו לי כארבעה עדים.

אותה אישה באה לבית מדרשו של רבי חייא וביקשה ממנו לגיירה, שאל אותה שמא נתת עיניך באחד התלמידים ולכן את רוצה להתגייר, סיפרה לרבי חייא את כל המאורע עם אותו אדם, ושכנעה אותו שבאה להתגייר לשם שמים, מגודל ההתפעלות שראתה בכוח מצות ציצית, ואכן התגיירה, ואמר לה רבי חייא לכי עכשיו ותנשאי לאותו אדם בהיתר. 

במדרש על מצות ציצית משל לאחד שהיה מושלך לתוך המים, והושיט לו הקברניט את החבל ואמר לו הקברניט תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו, שאם תרפה עצמך מהחבל תטבע ואין לך חיים, כך אמר הקב”ה לישראל, כל זמן שאתם מדובוקין במצוות “ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם חיים כולכם היום” ומביא הנתיבות שלום זי”ע  ומשמע מדברי המדרש שהביא משל זה על פרשת ציצית דווקא, שמצות ציצית במיוחד היא החבל המקשר יהודי להיות דבוק בהשי”ת שכל זמן שהחבל הזה בידיך יש לך חיים. 

שקולה מצוות ציצית כנגד כל תרי”ג מצוות שבתורה. ציצית בגימטרייה 600 ועוד 8 חוטים, ועוד 5 קשרים יחד 613 תרי”ג מצוות, וכך כתב האור החיים הקדוש שלכך מדמים ציצית לחותם, שהציצית היא כחותם שעושים לעבדים שמעיד על בני ישראל שהם עבדיו של הקב”ה.

לפני 30 שנה נוכחתי בכינוס חיזוק בטבריה עם הצדיק רבי ניסים יגן זי”ע, בסיום השיעור ניגשו לרב שלשה צעירים שהעידו על עצמם שלא שומרים כלום, ומבקשים מהרב שיבחור להם מצווה אחת שהם מוכנים לקבל על עצמם, הצדיק רבי ניסים זי”ע מיד הושיט לכל השלשה טלית קטן מצמר מהודר, ואמר להם תלבשו וזה המצווה שתקבלו על עצמכם, הם שמחו וקיבלו על עצמם, שאלתי את הרב אולי היה כדאי לתת להם שבת, תפילין.

חייך רבי ניסים זצ”ל ואמר לי בזה הלשון, מנחם אהובי תעקוב אחריהם, הם יחזרו בתשובה שלימה, והרי כתוב “וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’” ומכאן למדו חכמינו שמצוות ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה, עקבתי אחרי שלשת הצעירים בהוראת הצדיק רבי ניסים יגן זי”ע ואכן זכו שלשתם לחזור בתשובה.

הרב מנחם וייס בסגולה לפרשת שלח. צפו

מצוות ציצית: הרב מנחם וייס מספר על הרב ניסים יגן זצ"ל, פרשת שלח (צילום: Jan Faukner/shutterstock/צילום מסך: B'YACHAD)

עוד כתבות שיעניינו אותך