10 שאלות לחג שבועות. תבחנו את עצמכם
(צילום: MarinaMos/shutterstock)

שבועות

10 שאלות לחג שבועות. תבחנו את עצמכם

האם אישה צריכה לקרוא תיקון ליל שבועות? כיצד ראוי לנהוג בשלושת הימים שלפני חג מתן תורה? הרב ארז קדוסי קיבץ לפנינו את השאלות הכי חשובות

הרב ארז קדוסי   
0
10 שאלות לחג שבועות. תבחנו את עצמכם
(צילום: MarinaMos/shutterstock)
אא

1. כיצד ראוי לנהוג בשלושת ימי ההגבלה?

תשובה
ימי ההגבלה הם שלושה ימים לפני חג השבועות. יש כמה הנהגות של הצדיקים:

  • רבי חיים פלאג'י הסביר כי יש "להיזהר ביותר על שמירת הלשון לטהר את פיו מכל דיבור אסור".
  • יש הנוהגים לטבול בשלושת ימי ההגבלה לתוספת קדושה וטהרה. בנוסף, כתב החיד"א כי שלושת ימי ההגבלה מסוגלים לעלות את האדם, לקדש ולטהר אותו, לעזור לו להגיע להשגות גדולות בתורה הקדושה.
  • סייג לחכמה שתיקה": בימים אלו צוין כי יש לדבוק במידה זו, לשתוק וכמה שיותר. בנוסף, אחד הדברים שבהם נקנית התורה הקדושה היא ע"י מידת השתיקה, במיעוט השיחה. בימים אלה יש לדבוק במידת "השתיקה" כמו שכתוב "סייג לחכמה שתיקה". 
  • נכון ללמוד בימים אלו הלכות יום-טוב, חג השבועות, מאמרי הזוהר, מדרשים, מגילת רות עם פירוש. וכך על ידי ההכנה זוכים להארה, לקדושה הנפלאה שמאירה על נשמת האדם.

2. כמה שמות עיקריים נתנו לחג המדובר?

תשובה
את הראשון כולנו מכירים, שבועות, מלשון המילה שבועה. ונתנו לו עוד ארבעה נוספים, ואלו הם:

א. חג הקציר - עת קציר חיטים. ומקורו בפסוק: "חג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות פרק כ"ג). בזמן בית המקדש עלו לרגל לירושלים, כדי להקריב את מנחת הביכורים שהובאה מהקציר החדש של החיטה.

ב. חג הביכורים - הייתה מצווה על כל אדם מישראל להביא ביכורי פירותיו משבעת המינים לפני ה' בבית המקדש. המילה ביכורים מלשון המילה בכור.

ג. חג מתן תורה - בתפילה מוזכר חג השבועות בשם "זמן מתן תורתנו", כי נתנה התורה לישראל.

ד. חג עצרת - "אמר הקדוש ברוך הוא 'קשה עלי פרידתכם, עיכבו עוד יום אחד'", ולכן ביקש הקב"ה לעשות עוד יום טוב אחד כדי להשהות עם בניו אהוביו עוד יום.

3. האם אומרים חג שמח?

תשובה
מובא בפסוק: "מעשה ידיך והיית אך שמח שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני... בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות" (דברים ט"ז).

בשלושת רגלים מאחלים "חג שמח", והמילה "שמח" נרמזת בשלושת הרגלים באופן קסום: סוכות נקרא "זמן שמחתנו", שבועות נקרא "זמן מתן תורתנו", ופסח "זמן חרותנו". נאחד את שלושת התארים: שמחתנו, מתן תורתנו, חרותנו. וביחד יוצאת המילה שמח. דברי הרמב"ם מתקשרים אלינו: "חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים אליו..."

4. במה צריך להקפיד ביותר בליל שבועות?

תשובה

כתב חכם יוסף חיים בספרו ה"בן איש חי" בלשון הזו:

"יזהרו שלא לדבר שיחת חולין כל הלילה, וצריך שמירה גדולה ביותר ומיוחד כאשר יש אספת אנשים שמדברים זה עם זה. דרכו של יצר הרע היא להכשילם בדברי חול, ומדבר לדבר יבואו לדברים אסורים של שחוק ולשון הרע, ויזהרו ללמוד כלל סדר הלימוד של הלילה בחשק גדול ובשמחה רבה ובהתלהבות הלב - כי הלימוד המתוקן".

על האדם להיזהר כאשר מתקבצת אסיפת אנשים, הבן איש חי מחדד כי אסיפה כזו היא מועדת לפורענות, כאשר מתחילים לדבר על דברים מותרים, כביכול, אך יצר הרע מסוגל לגלגל אותם הישר לתהום של לשון הרע ורכילות. וזה עוד בליל שבועות, בלילה הקדוש הזה.

5. איזה צדיקים נפטרו בחג השבועות?

תשובה

יש צדיקים, גדולי עולם עלו השמיימה בשבועות:
האחד, דוד המלך ע"ה נפטר בשבועות (ו' בסיוון) בהיותו בן 70 שנה. ועל כך יש רמז נפלא במילה "שבועות": יש בה את האותיות "שבת", שזה היה יום פטירתו. האות ו' מרמזת על ו' בסיוון, משמע שבועות, והאות ע' שבגימטרייה היא 70, מרמזת על מספר שנות חיותו.

בנוסף ה"בן איש חי" הסביר כי נכון ללמוד בשבועות מתוך ספר דברי הימים א', את פרקים כ"ח-כ"ט, כי בפסוקים אלו נזכרת פטירתו של דוד המלך ע"ה.

האחר, רבי ישראל בן רבי אליעזר ה"בעל שם טוב הקדוש" (הבעש"ט), נפטר בשבועות, לפני יותר מ-260 שנה. יזם והקים את תורת החסידות, ממנה הסתעפו והתפתחו כל חצרות החסידות.

6. מדוע נוהגים לקשת את בית הכנסת ואת הבית בירוק: פרחים, עשבים וכו' בחג השבועות?

תשובה
כמה טעמים לכך:
א. זכר לביכורים שעוטרו בפרחים ושושנים.
ב. מפני שבתקופה זו הושם משה רבנו ע"ה בתיבה בקנה סוף ירוק.
ג. זכר למתן תורה, כשהר סיני התקשט בפרחים ועשבים.
ד. שבועות הוא חג הקציר והבציר.
ה. המנהג עצמו הובא ברמ"א, וזו לשונו: "ונוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת והבתים זכר לשמחת מתן תורה".

מובאים פסוקים נוספים בשם המשנה ברורה, המוכחים כי התורה הקדושה מתארת את הר סיני מקושט בפרחים וצמחייה עשירה.

7. מהי סגולת קריאת התהילים בשבועות?

תשובה
אי לכך שמלך ישראל, דוד, נולד והתסלק, בחג והוא זה שכתב חלק מספר התהילים נוהגים לקרוא את ספר התהילים. בספר התהילים ישנם חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה, ובו תפילות, בקשות ותחנונים לפני בורא העולמים.

סגולה לפרנסה

מובא בפסוק: "הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" (שמות טז). הצד "מן השמיים" בגימטרייה שווה למילה "תהילים". וכך בעזרת השם, מתוך תפילה ואמונה שלמה מאמינים שבעזרת התפילה נזכה לשפע של פרנסה.

סגולה להינצל מצרות

על ידי קריאת כל ספר התהילים, יראה את נפלאות דוד המלך. כנגד ק"נ מזמורים (150) שחיבר שהם כמניין המילה "פדיון" (150), וזהו רמז שעל ידי מזמורי התהילים, האדם יפדה את עצמו מכל הצרות.

8. מתי קוראים את מגילת רות, ומדוע?

תשובה

נהגו לקרות מגילת רות בשבועות. מגילה זו נכתבה על ידי שמואל הנביא (כך ציין רבי שלמה אלקבץ זיע"א). קוראים אותה גם במהלך היום עם מפרשים, כל אחד בביתו.

מספר טעמים לקריאת מגילת רות: 

  • כתוב בסוף המגילה הייחוס מפרץ (בנו של יהודה בן יעקב אבינו) ועד דוד להודיע שממנה יצא דוד שזכה למלכות.
  • קריאת המגילה ברות היא כדי להודיע על מעלתה של מלכות בית דוד, שנולד בשבועות, ונפטר בשבועות.
  • טעם נוסף ללמד את הנשים, שאף על פי שפטורות הן מלימוד התורה, בכל זאת רבה מעלתן ויכולות הן על ידי צניעות, יראת שמיים ומידות טובות להגיע למדרגות גבוהות מאוד, כמו שזכתה רות להיות אם המלכות.

9. במה האדם יכול לזכות בליל שבועות?

בתמצית הוא "זוכה לחיים". מובא מרבנו האר"י הקדוש וזו לשונו על מעלת חג השבועות: "צריך האדם שלא לישון בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעורים ועוסקים בתורה. ודע שכל מי שלא ישן בלילה כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה מובטח לו שישלים שנתו, ולא יארע לו שום נזק באותה שנה".

וכך כתב רבי שמעון בר יוחאי זיע"א: "כי אם לא ישן בלילה כלל ודאי שלא שלא ימות באותה שנה..."

בזכות הלימוד בליל שבועות יכול האדם למשוך עליו את אור הכתר העליון, וגם ינצל האדם מעונש כרת, שהמילה "כרת" היא כאותיות "כתר" (כף החיים).

בשבועות נידון האדם על הרוחניות, וככל שיקבל על עצמו להתחזק ולהתעלות כך יזכה לחיים רוחניים של תורה ויראת שמיים. יטיב איתו הקב"ה ויסיר ממנו את כל טרדות העולם הזה (החיד"א).

10. האם נשים יכולות להשתתף בתיקון שבועות?

תשובה
נשים אינן צריכות לומר את התיקון של הלילה, כך כתב הבן איש חי בספרו. חשוב לקנות לאשה מתנה לכבוד החג, בין אם תכשיטים או בגדים כפי ממונו (שולחן ערוך)

 

שנזכה לקבל את התורה מתוך שמחה, שלום ואהבת חינם. ובזכות לימוד התורה יבנה בית מקדשנו במהרה.

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
שידור חי