דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ה - כ"א סיוון
יבמות ק"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יבמות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ה - כ"א סיוון

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ה - כ"א סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ה - כ"א סיוון
יבמות ק"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף קה עמוד א

* בין שהקדים חליצה לרקיקה, בין שהקדים רקיקה לחליצה - מה שעשה עשוי.
* גידמת רשאית לחלוץ בשיניה (כי התורה לא דורשת חליצה דוקא ביד).
* יבמה שרקקה דם - נחשב לרקיקה (כי התורה לא דורשת דוקא רוק בלבד).
* עוון בית עלי אינו מתכפר בזבח ובמנחה אבל מתכפר הוא בדברי תורה (רבה) ובגמילות חסדים (אביי).
* גזר דין שיש עמו שבועה - אינו נקרע.
* גזר דין של ציבור - אפילו שנחתם יכול להיקרע.

דף קה עמוד ב
* חכמים חולקים על רבי מאיר וסוברים ש"אין חליצת קטן כלום".
* לדעת רבי מאיר: קטנה שחלצה צריכה לחלוץ שוב כשתגדל, וחכמים (=רבי יוסי) חולקים.
* המתפלל צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה.
* 'אבדן' (תלמידו של רבי) זלזל ברבי ישמעאל ברבי יוסי ועבר על אונאת דברים ונענש בכך שנצטרע וטבעו שני בניו ומאנו שתי כלותיו.
* לדעת רב נחמן: חליצה צריכה להיעשות בפני שלושה דיינים (אף בדיעבד).

יבמות ק"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך