דף יומי: הדף היומי לצפייה - מועד קטן י' - כ' שבט
מועד קטן י' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת מועד קטן

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מועד קטן י' - כ' שבט

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מועד קטן י' - כ' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - מועד קטן י' - כ' שבט
מועד קטן י' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
מועד קטן י' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף י עמוד א
* במשנה (ח ע"ב) נאמר שלדעת ת"ק מותר 'לסרג' את המטות בחוה"מ ולדעת ר' יוסי מותר רק 'למתוח' - ובגמרא נחלקו רבי חייא בר אבא ורבי אסי מה זה 'מסרגין' ומה זה 'ממתחין'. [ורב דימי ורבין נחלקו מה היו דעותיהם].
* נחלקו האמוראים מה זה "מכבשין".
* סוס וחמור שרוכב עליו - מותר ליטול את ציפורניו בחול המועד (כדי שלא יהיה לו צער ולא יוכל ללכת).

דף י עמוד ב
* לאורך כל העמוד מובאות מימרות שונות של רבא בנוגע למלאכות המותרות והאסורות לעשות בחול המועד.
* בחול המועד: מקיזין דם לבהמה, ואין מונעין רפואה לבהמה.
* בחול המועד: מעשה הדיוט - מותר, מעשה אומן - אסור.
* סחורה אסורה בחול המועד (אפילו כל שהוא),אך ב'דבר האבד' - מותר.

עוד כתבות שיעניינו אותך