דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י' - י"ח כסלו
תענית י' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י' - י"ח כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י' - י"ח כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית י' - י"ח כסלו
תענית י' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית י' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף י עמוד א
* ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף, ארץ ישראל משקה אותה הקב''ה בעצמו וכל העולם כולו על ידי שליח, ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית (ממה שנשאר),ארץ ישראל שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף.
* העולם הוא אחד משישים בגן, וגן הוא אחד מששים לעדן, ועדן הוא אחד משישים לגיהנום.
* הלכה כרבן גמליאל הסובר שמתחילים לשאול את הגשמים בארץ ישראל חמישה עשר יום אחר החג.
* בגולה מתחילים לשאול את הגשמים לאחר שעברו ששים יום בתקופת תשרי (ונחלקו רב ושמואל מה דין יום שישים עצמו).
* הגיע י"ז במרחשון ולא ירדו גשמים - התחילו היחידים להתענות שלוש תעניות (ומתענים ביום שני חמישי ושני).

דף י עמוד ב
* לדעת רבי מאיר: לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, ורבי יוסי חולק.
* היה מתענה על הצרה ועברה או על החולה ונתרפא - מתענה ומשלים (ולא מפסיק את תעניתו באמצע).
* ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין - הרי זה מתענה עמהן, ממקום שמתענין למקום שאין מתענין - הרי זה מתענה ומשלים.
* שכח ואכל ושתה בתענית - אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו.
* שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה - ראויין לישרף (וחיוב זה הוא דוקא בלימוד של חזרה וגירסא, אך מלימוד בעיון יש להימנע).
* פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם.
* לעולם יצא אדם לדרך רק לאחר שהאיר, ויחזור לפני חשיכה.
* המהלך בדרך - יאכל מעט (וחלקו בטעם הדבר: בגלל שיקול בריאותי, או שמא לא יהיה לו מספיק מזון בהמשך הדרך).

עוד כתבות שיעניינו אותך