דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ד' - י"ג כסלו
תענית ד' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ד' - י"ג כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ד' - י"ג כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ד' - י"ג כסלו
תענית ד' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית ד' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ד עמוד א
* תלמיד חכם - כיון שיצא שמו הולך וגדל הוא למעלה.
* תלמיד חכם שכועס - התורה היא זו שרותחת בו, וצריך לדונו לכף זכות.
* כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל - אינו תלמיד חכם, אך בכל זאת צריך אדם לנהוג בנחת עם הבריות.
* שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים (אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש) השיבום כהוגן, לאחד (יפתח הגלעדי) השיבוהו שלא כהוגן.
* אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן והקב"ה השיבה כהוגן.

דף ד עמוד ב
* הגמרא מקשה מדעת רבי יהודה שבמשנה (שסובר שמזכירין גשמים עד שחרית של יום טוב ראשון של פסח) לעומת דעת רבי יהודה בברייתא (שסובר ש"עד שיעבור הפסח") - ומביאה ארבעה תירוצים, כאשר רק תירוץ אחד מתקבל למסקנה (והוא שיש מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה).
* הגמרא מקשה על סתירה בין רבי יוחנן (שפוסק שמתחילין להזכיר גשמים ממוסף של שמיני עצרת) לבין רבי אלעזר (שפוסק ששואלין את הגשמים מז' חשון) - ומביאה ארבעה תירוצים, כאשר אחד מהם נדחה.
* הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בדעת רבי יהודה (הסובר שמתחילים להזכיר גשמים מיום טוב האחרון של סוכות) ממתי מתחילים להזכיר גשמים בחוץ לארץ (שם נוהגים שני ימים טובים של גלויות).

עוד כתבות שיעניינו אותך