מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש?
מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? (צילום: EAZN/shutterstock)

הלכות תפילין

מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש?

תפילין של יד ותפילין של ראש הן שתי מצוות נפרדות, ובכל אחת מהן יש 4 פרשיות מהתורה. ואילו מהתפילין חשובות יותר בהנחה? תפילין של יד או תפילין של ראש?

   
מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש?
מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? (צילום: EAZN/shutterstock)
אא

מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש?

תפילין של יד ותפילין של ראש הן שתי מצוות נפרדות, ובכל אחד מהם יש ארבע פרשיות מהתורה שהן: "קדש לי" (שמות יג, א-י) "והיה כי יביאך" (שמות יג, יא-טז),"שמע ישראל" (דברים ו, א-ט), "והיה אם שמוע" (דברים יא, יג-כא) - בפרשיות האלו מוזכר ייחוד שמו של השם יתברך ויציאת מצרים.

תפילין של יד מניחים על היד הכהה (כלומר החלשה) של האדם, במיקום הנכון שזה כנגד הלב, שהיא עיקר משכן התאוות והרצונות, ואת התפילין של הראש מניחים אותם כנגד המוח שהוא משכן המחשבות.

ובזה נזכור את ייחוד שמו יתברך, הניסים והנפלאות שעשה עמנו, המצוות הללו מורות על ייחודו, ואשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו, וישעבד האדם לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו (שו"ע סימן כה).

ואם יש לו רק אחד מהם, יניח אותו, אלא שעל התפילין של היד מברך להניח תפילין, ועל תפילין של ראש מברך על מצוות תפילין (שו"ע סימן כו).

וצריך לדעת שמעלתן של תפילין של ראש גדולה יותר בקדושה, מאשר של יד, ולכן אסור לשנות תפילין של ראש ולעשותן כתפילין של יד. ואפילו אסור לקחת רצועה מהתפילין של הראש לרצועות התפילין של יד (שו"ע מב).

בתפילין של הראש ארבעת הפרשיות הן מחולקות זו מזו, ונמצאות בארבעה תאים נפרדים, ואילו התפילין של היד, כל ארבעת הפרשיות נכתבות על קלף אחד שנכתב וברצף והן מגולגלות ומונחות בתא אחד.

מנהג בני ספרד לברך ברכה אחת על תפילין של יד והברכה היא "ברוך אתה... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין". 
ומניחים של יד ושל ראש ברצף ללא הפסק דיבור ביניהם.

ואילו מנהג בני אשכנז כדעת רבינו תם, שעל כל אחד מהם מברכים ברכה בפני עצמה. כלומר, על תפילין של יד מברכים "להניח תפילין", ועל תפילין של ראש, מברכים "על מצוות תפילין", ולאחר שמניחים את התפילין של הראש אומרים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (שו"ע סימן כה ה).

ומכל מקום גם למנהג בני אשכנז שמברכים שתי ברכות, צריך להיזהר שלא לדבר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש.

וגם לדעת מרן השולחן ערוך (בני ספרד),אם אדם דיבר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש - דיבור של חול, שאינו לצורך התפילין, צריך לברך ברכה נוספת על התפילין שהיא "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין" (שו"ע כה,ט).

ואם דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש דיבור של קודש, כגון ענייה על קדיש, או קדושה, אף על פי שלכתחילה אסור לעשות כן, מכל מקום בדיעבד לא יחשב הפסק ויניח תפילין של ראש בלי ברכה (שו"ע שם, י וילקוט יוסף סימן כה הלכות תפילין).
מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? (צילום: EAZN/shutterstock)

מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? הרב חגי צדוק

מה ההבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש? (צילום: EAZN/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך