יהודי שחזר בתשובה גילה שהמוהל בבריתו היה רפורמי. מה יעשה?
אילוסטרציה. (צילום: By gal mashiach/shutterstock)

הלכות

יהודי שחזר בתשובה גילה שהמוהל בבריתו היה רפורמי. מה יעשה?

יהודי בן שמונה ימים, הוריו עשו לו ברית מילה. כשגדל והפך לבוגר חזר בתשוסה וגילה כי הוריו קיימו את הברית בעזרת רב רפורמי. האם הברית נחשבת? ואם לא מה ניתן לעשות בנידון? הביאור של הרב עזרא שקלים

   
יהודי שחזר בתשובה גילה שהמוהל בבריתו היה רפורמי. מה יעשה?
אילוסטרציה. (צילום: By gal mashiach/shutterstock)
אא

שאלה: יהודי שחזר בתשובה גילה שמוהל רפורמי עשה לו ברית מילה כשהיה תינוק. מה יעשה?

תשובה:  מעיקר הדין מצוות המילה וברית המילה מוטלת על האב שחובה עליו למול את בנו, וזוהי מצוות עשה מן התורה שהמבטלה מתחייב בכרת אם גדל ולא מל את עצמו.

ואמרו רבותינו שבזכות מצוות המילה נכרתה ברית וכתוצאה מכך ניתנה לאברהם אבינו הארץ, וכך הובטח לדורי דורות. וגם - אדם לא נקרא שלם עד שנימול.

 'והיא מצילה מדינה של גיהינום', כמו שאמרו במסכת עירובין דף יט - אברהם אבינו מציל מגיהינום את היהודים היורדים הנימולים אך הוא לא עוזר למי שלא נימול.

אם האב אינו יודע למול עליו למנות שליח, מוהל מומחה, שהוא זה שימול את התינוק.

כתבו רבותינו שיש להיזהר למנות מוהל וגם סנדק כמה שיותר טוב, צדיק וירא שמיים. כמו שכתב רבי חיים פלג'י בספר תוכחת חיים: שכמו שיש השפעה רוחנית על נשמתו של הילד מצד הסנדק, כך גם מצד המוהל, שחשוב מאוד שיהיה המוהל איש צדיק וירא שמים, מקצועי, כיוון שהוא גם כן משפיע הקדושה בנפש הילד. 

מכל מקום נפסק להלכה בשולחן ערוך סימן רלד שכולם כשרים למול, אפילו אישה וקטן שתי נקודות אבל  גוי / עובד עבודה זרה וכוכבים - לא ימול כלל, ואם מל, אין צריך לחזור ולעמול פעם שנייה, וזוהי דעת הרמב"ם (פרק ב', מלכות מילה והרמה).

ולפי זה יוצא שמומר לחלל שבת בפרהסיה דינו גם כמו גוי ואינו יכול למול, ובכל אופן אם מל - מילתו מילה, נחשבת. 

וכתב הרמ"א שם, שיש אומרים שחייבים לחזור או להטיף ממנו דם ברית שזוהי דעת הטור בשם הסמ"ג. פסק מרן הגאון 'יביע אומר' בחלק י' (יורה דעה סימן כ"ה) שלדעת מרן השולחן ערוך, אף על פי שאסור לאדם מישראל, מחלל שבת בפרהסיה למול, מכל מקום אם מל, מילתו מילה, וגם אין צריך להטיף דם ברית. וכן פסק בספר ילקוט יוסף סימן רס"א: שאם אין מוהל אחר בעיר אלא מוהל שהוא גם מחלל שבת, ואין אפשרות להשיג מוהל אחר, יש מקום להתיר שימול את התינוק, ולא מחכים ליום אחר, ולא דוחים המילה בשביל כך. וכן נפסק להלכה ילקוט יוסף.

ועל כן אם נימול תינוק על ידי מוהל שהוא רפורמי שהם מוחזקים כמחללי שבת בפרהסיה, מחטאי הרבים, אבל כבר נעשתה המצווה, ובמידה ונעשתה כראוי, הרי שהתקיימה מצוות המילה. 

באופן כזה כדאי לעשות שאלת חכם הבקיא במילה ולראות האם נימול כראוי ולא צריך לעשות ניתוח / לתקן מה שנעשה.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום, ודיין בבית דין 'למען אחי' בתל אביב.

עוד כתבות שיעניינו אותך