דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ה - כ"ג אלול: הרב אקרב
סוכה נ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ה - כ"ג אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ה - כ"ג אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה נ"ה - כ"ג אלול: הרב אקרב
סוכה נ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה נ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף נה עמוד א
* ביום שיש בו שני מוספים (כמו שבת ראש חודש):
(1) למסקנה הגמרא: תוקעים תשע תקיעות בלבד, כמו יום שיש בו מוסף אחד. (ולא כפי שרבי אחא בר חנינא הסביר את הברייתא שהובאה בדף הקודם).
(2) לדעת רבינא: הברייתא (שהובאה בדף הקודם) סוברת שמאריכין במשך זמן התקיעות.
(3) לדעת רבי אחא: הברייתא (שהובאה בדף הקודם) סוברת שמרבים במספר התוקעים.
* בגמרא מובאת ברייתא המפרטת את "שיר של יום" של כל אחד מימי חול המועד סוכות.
* הגמרא מביאה שלוש דעות איזה יום מזכירים בתפילת מוסף של חול המועד בחוץ לארץ.

דף נה עמוד ב
* המשנה מפרטת את סדר הקרבת הקרבנות (על ידי המשמרות) בחג הסוכות.
* פר בשמיני עצרת - לדעת רבי: מגרילים בין כל המשמרות מי יקריב אותו, לדעת חכמים: מגרילים בין שתי המשמרות שלא הקריבו שלוש פעמים פר בסוכות מי יקריב אותו.
* בסוכות מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות (רש"י: לכפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם, לפי שנידונין בחג על המים).
* בשמיני עצרת מקריבים פר אחד כנגד עם ישראל.
* אוי להם לעובדי כוכבים שאיבדו ואין יודעין מה שאיבדו - בזמן שבהמ"ק קיים מזבח מכפר עליהן, ועכשיו מי מכפר עליהן?
* בשלושת הרגלים כל המשמרות שוות באימורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים. (והגמרא מביאה את המקור לדינים אלו).

עוד כתבות שיעניינו אותך