דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ג - כ"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ג - כ"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ג - כ"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים י"ג - כ"א ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ג - כ"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ג - כ"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפייה - שקלים י"ג - כ"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים י"ג

דף יג עמוד א
* הגמרא מבררת את טעמו של רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון הסובר שהמפריש נקבה לעולתו או לפסחו או לאשמו אינו עושה תמורה.
* המוכר להקדש צרכי נסכים - לדעת התנא של המשנה: אינו מקבל מעותיו עד שיהא המזבח מרצה, לדעת רבי שמעון בברייתא: מיד היו מקבלין את מעותיהן.
* המשנה הראשונה בפרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, מונה חמישה עשר שמות של ממונים בבית המקדש על תפקידים שונים.
* הממונים שהוזכרו במשנה - לדעת אחת: אלו הכשרים שהיו בדורות שונים, לדעת שניה: התנא מנה את הממונים שהיו בדורו.

דף יג עמוד ב
* "לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל" - זה רבי עקיבא שהתקין מדרש ההלכות והגדות, ויש אומרים: אלו אנשי כנסת הגדולה תיקנו, אלא מה תיקן זה? כללות ופרטות.
* "משפחת סופרים יושבי יעבץ" - שעשו את התורה ספורות ספורות.
* אם הראשונים הם כמלאכים - אנו כאנשים, ואם הראשונים הם כאנשים - אנו כחמורים.
* הגמרא מספרת על מעלת מדריגתו של חמורו של רבי פנחס בן יאיר.
* הלוקח זרע לבהמה קמח לעורות שמן לאור - פטור מן הדמאי.
* סנהדרין שיש בה שנים שיכולין לדבר בשבעים לשון וכולן ראוין לשמוע - הרי זו ראויה לסנהדרין.
* הגמרא מביאה שני מעשים המלמדים על חכמתו של פתחיה.
* הכהנים היו מהלכים יחפים על הרצפה והיו אוכלים בשר ושותים מים והיו באים לידי חולי מעיים - ולכן היה ממונה במקדש על חולי מעיים.

עוד כתבות שיעניינו אותך