דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ו - ד' אב
כתובות כ"ו - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת כתובות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ו - ד' אב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ו - ד' אב: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ו - ד' אב
כתובות כ"ו - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף כו עמוד א
* למרות שאין אדם נאמן להעיד על עצמו/אחיו, הרי שבמסיח לפי תומו (ללא כוונה להעיד) - נאמן.
* לדעת רבי אלעזר בן עזריה: לאחר שקנס עזרא את הלויים (כי לא עלו עמו מבבל לארץ ישראל) מעשר ראשון ניתן רק לכוהנים.
* יש מחלוקת אם מעשר ראשון אסור לזרים או לא.
* החולק תרומה בנכסי אביו (הכהן) עם אחיו בבית דין - אין בכך הוכחה שהוא כהן כשר.
* לדברי הכל אין ערער פחות משנים.

דף כו עמוד ב
* בגמרא מובאות שתי אפשרויות לבאר את מחלוקת רשב"ג ורבי אלעזר שבמשנה (שבדף כג ע"ב).
* אין עדותן של עדים מצטרפת עד שיראו שניהם את אותו המעשה כאחד, ורבי יהושע בן קרחה חולק וסובר שאפילו בזה אחר זה (כגון שזה ראה את ההלואה וזה ראה את ההודאה).
* אין עדותן של עדים מתקבלת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחת, ורבי נתן חולק וסובר שניתן לשמוע דבריו של האחד היום ושל השני מחר.
* האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון: במקום שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים - מותרת לבעלה, ובמקום שיד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל - אסורה לבעלה.

כתובות כ"ו - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך