209 שנים לפטירתו של האדמו"ר הזקן: 10 עצות נפלאות מהתניא
(בעיגול) רבי שניאור זלמן מלאדי. (צילום:באדיבות המצלם/מאת בוריס שץ - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Schneur_Zalman_of_Liadi.jpg, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34042

גדולי ישראל

209 שנים לפטירתו של האדמו"ר הזקן: 10 עצות נפלאות מהתניא

בכ"ד טבת (ג') יחול יום ההסתלקות של רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא. שבמשך יותר מעשרים שנה רבי שניאור זלמן שקד על כתיבתה. לשם יום היארצייט שלו הרב ארז קדוסי מכבד אותנו ב-10 עצות נפלאות מבעל התניא

   
209 שנים לפטירתו של האדמו"ר הזקן: 10 עצות נפלאות מהתניא
(בעיגול) רבי שניאור זלמן מלאדי. (צילום:באדיבות המצלם/מאת בוריס שץ - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Schneur_Zalman_of_Liadi.jpg, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34042
אא

209 שנים לפטירתו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א.

יום פטירתו חלה בכ"ד בטבת ה'תקע"ג (1812) מקום קבורתו באוקראינה, מחבר הספרים המפורסמים: ספר התניא, שולחן ערוך וכן מייסד תנועת חב"ד.

שם הוריו: רבי ברוך ורבקה ע"ה אשר רבם היה רבי ישראל הבעל שם טוב זיע"א. מסופר שטרם הולדת בנם אמר להם הבעל שם טוב: "נשמה חדשה ירדה לעולם שתאיר את העולם בתורת הנגלה ובתורת החסידות" וביקש שלא יפרסמו את לידת בנם.

והנה ברכתו התקיימה בשנת 1745 (לפני 276 שנה חמש שנים לפני פטירת הבעל שם טוב) נולד רבי שניאור זלמן זיע"א.

ברכת הצדיק: בהיותו בגיל שלוש שנים הוריו הכניסו את בנם רבי זלמן אל 'הקודש פנימה' לחדרו של רבם הבעל שם טוב הקדוש, הוא גזז לו את שערותיו והניח לו את הפאות. אחרי כן שם את ידו על לבו וברכו.

כך גם בפעם השנייה, בגיל חמש שנים זכה לברכתו. ואז הסביר הבעל שם טוב לאביו שבנו רבי זלמן צריך לקבל את עיקר תורתו מתלמידו המגיד ממאזריטש. ויהיה "כמעיין המתגבר" להפצת גילוי תורת הבעל שם טוב באופן של השגה בדרך ח-חכמה, ב-בינה, ד-דעת (חב"ד).

בספר התניא ישנם 53 נ"ג פרקים והוא מחולק לפרקים כנגד 53 פרשיות התורה (כמספר הימים בהם ישב בעל התניא במאסר בפטרבורג, עד שיצא לחופשי ביום י"ט בכסלו).

ליקוטי אמרים:
שער יחוד והאמונה / אגרת התשובה / איגרת הקודש וקונטרס אחרון. יותר מעשרים שנים לקח לאדמו"ר הזקן לחבר את ספר התניא, והמעלה של ספר התניא (אגרת התשובה) היא להביא את האדם לתשובה מאהבה.
חיבוריו של רבי שניאור זלמן מלאדי

אחים יקרים ואהובים ליקטנו בפניכם 10 עצות טובות מתוך מאמרים נפלאים לחיזוק באמונה ולקירוב הגאולה:

1. נר ה' נשמת אדם
פירוש שישראל הקרויים אדם נשמתם, היא למשל כאור הנר שמנענע תמיד למעלה בטבעו (ליקוטי אמרים פרק י"ט)

2. מצות התשובה
היא עזיבת החטא בלבד דהיינו שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסילה למרוד במלכותו יתברך ולא יעבור עוד מצות המלך ח"ו הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה. וזהו עיקר פירוש לשון תשובה לשוב אל ה' בכל לבו ובכל נפשו לעובדו ולשמור כל מצוותיו... כתיב "ושבת עד אלוהיך ושמעת בקולו" ולא כדעת ההמון שהתשובה היא תענית (אגרת התשובה פרק א).

3. "כי קרוב אליך הדבר מאוד..."
שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות והשִכחה מקרבו ולזכור ולעורר אהבתו לה' אחד המוסתרת בוודאי בלבבו בלי שום ספק (ליקוטי אמרים פרק כה).

4. 'ביאת המשיח'
והנה תכלית השלמות הזו של ימות המשיח, ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי תלוי במעשנו ועבודתנו כל זמן משך הגלות (ליקוטי אמרים פרק ל"ז).

5. נשמה טהורה
'ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה' (בראשית ב').

כלומר, הקב"ה נפח נשמה בגוף האדם, וע"י נפיחה זו הוא יכול להגיע למדרגה למעלה ממלאכי השרת (אִגרת התשובה פרק ה' פירוש בצור ירום).

6. לעשות רצון ה'
מעשה המצות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימית רצון העליון שממעשה זה נמשך האור, החיות והרצון העליון להתלבש בעולמות ולכן נקראים אברי דמלכא (המלך) (ליקוטי אמרים פרק כג).

7. רצון ה' יתברך
ומשחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו משכן ומכון לשבתו הוא יחודו יתברך אלא ארבע אמות הלכה שהוא רצונו יתברך וחכמתו המלבושים בהלכות הכרוכות לפנינו (ליקוטי אמרים פרק לד).

8. ואהבת
'אהבת ישראל היא כלי לאהבתו של הבורא' באהבת יהודי אוהבים את הקב"ה (מתורתו).

9. 'דע לפני מי אתה עומד'
ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. ועל כן צריך לעמוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני - המלך! (ליקוטי אמרים פרק מ"א)

10. ההבטחה
כל אדם שלומד 'תניא' אף פעם לא יקרה שאחד מצאצאיו ייקח אישה לא יהודייה או ההפך תמיד הזרע שלו ישמר ואף פעם לא תפסק קדושת השבת והתורה מזרעו של איש כזה (הרב יורם אברג'יל זצ"ל - בצור ירום).

יהי רצון שבזכות ספריו הקדושים נזכה לתשובה מאהבה ואהבת חינם ונזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

בברכה, הצב"י ארז קדוסי
 מתוך הקונטרס המסרים של הרב ישראל לוברבוים

תודה לזמר ארז יחיאל על הניגון 'תניא' המתוק והמיוחד:

(בעיגול) רבי שניאור זלמן מלאדי. (צילום:באדיבות המצלם/מאת בוריס שץ - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Schneur_Zalman_of_Liadi.jpg, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34042

עוד כתבות שיעניינו אותך