"מתחילים בראשית": 6 סגולות ועצות לזוגיות מושלמת
(צילום: By Olga Savina/shutterstock)

לקראת שבת

"מתחילים בראשית": 6 סגולות ועצות לזוגיות מושלמת

לפנינו שבת בראשית, הפרשה הראשונה הנקראת בשנה. לשם כך הרב ארז קדוסי כיבד אותנו בשש סגולות ועצות נפלאות המסוגלות לעזור לנו לכבוש כל פסגה וכך להצליח להגיע בע"ה לזוגיות בריאה וטובה. קראו את מאמרו המפעים

   
"מתחילים בראשית": 6 סגולות ועצות לזוגיות מושלמת
(צילום: By Olga Savina/shutterstock)
אא

"מתחילים בראשית"  6 סגולות ועצות לזוגיות מושלמת:

אחיי ורעיי היקרים ואהובים, 
כולנו עברנו את אלול, ימי ההכנה, הגענו לכיפור התנקינו מהעוונות, נכנסנו לסוכה "כחופה של חתן וכלה" במשך שבעה ימים, בהם ברכו אותנו האבות הקדושים ב-שבע ברכות, ולאחר חופת הסוכה יצאנו לחגוג עם ספרי התורה ותכף מתחילים "מבראשית".

אומרת התורה הקדושה: בספר בראשית פרק ב' פסוק כ"ג-כ"ד: "ויאמר האדם זאת עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקח זאת על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד".

1. ויתור: כשהבעל חוזר מבית הכנסת לביתו - יביט בנרות השבת ויזכור להרחיק את מידת הכעס. נרות הן אותיות "ותרן". כמו כן, לומר שבת שלום בקול רם ובשמחה.
העיד הרב יהודה לייב שטיינמן זצ"ל: "מוויתור לעולם לא מפסידים, רק מרווחים ובמיוחד בענייני שלום בית.

2. שמחה: השמחה תלויה בכוח הדיבור של האדם הדבר שהיא הדבר החשוב ביותר בין איש לאישה - זו השמחה. אם נכניס את האות פ' למילה "שמחה" נקבל את המילה: "משפחה".
להורות שהאות פ' רומזת לפה (לדיבור) שסוד השמחה בשלום-בית טמון בפה! לכן העצה הינה ששם ה' תמיד יהיה שגור בדיבור לפני ובכל שיחה.

3. ברכה: עצה נפלאה שכל אחד מבני הזוג, לפני שיוצא מהבית לצרכיו האישיים, הכללים וכו', כל אחד מבני הזוג יברך את השני! להודות לשני על כל דבר קטן שעושים למען השני, הרי שזה דבר גדול ביותר, זוהי הכרת הטוב על ידי אמירת תודה, כך מעריכים ומשבחים אחד את השנייה.

דעו אחיי ורעיי, אומרת הגמרא הקדושה (סוטה יז) "איש ואישה זכו שלום ביניהם - שכינה בניהם", על כן להודות ולברך את השני זוהי גם הגנה ושמירה רוחנית למשך כל היום על בני הזוג, ועל כך אומרים בסיום התפילה: "שים שלום טובה וברכה עלינו וכל כל ישראל".

4. פיוס: תמיד לפייס אחד את השני בסיומו של יום שלם. כל יהודי אומר קריאת שמע על המיטה לפני השינה ועוד מוסיפים "הרני מוחל/ת לכל מי שהכעיס אותי..." רק לא לשכוח את בני הבית! לבקש סליחה גם אם חלילה הייתה מריבה, לא ללכת לישון מתוך כעס.

מסופר שאחת מהעוזרות בית של רבי אלימלך מליז'נסק העידה שכל ערב שבת בביתו של הצדיק היה כמו ערב יום הכיפורים, כולם ביקשו סליחה ומחילה אם פגעו בשני כדי שהלב יהיה נקי, לקבל את השבת בשמחה ובברכה! 

5. עצת הצדיק: זוג שמתחתן עליו לדעת שהם אותה הנשמה, כמו שכתוב בלקוטי מוהר"ן חלק א'. קודם שהנשמות יורדות אל העולם, הן למעלה נשמה אחת (כאגודה אחת),וכשיורדות הן מתפצלות: הנשמה של הזכר יורדת אצל זוג ההורים אחד. והנשמה של הנקבה יורדת אצל זוג הורים אחר.

ועד שמתחברים יחד ומוצאים זה זה את זה - אורך זמן רב, על כך אמרו חז''ל: "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף" (מסכת סוטה),כי עד שמתחברות יחד הנשמות יש הרבה מניעות, אבל כשמוצאים אחד את השני צריך לדעת שאתם נשמה אחת,לכן  צריך להיות "זוג פיקח" = לכבד את השני.

אומרת הגמרא הקדושה: "האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר "וידעת כי שלום אהלך" (אוצר שלום בית).

6. קופת שלום בית:
עצה נפלאה בשם רבי ישראל מראדין זצ"ל - ראוי לייחד חיסכון בבנק (בבית קופת צדקה) בשביל "קופת שלום בית", ובכל מועדים וימי שמחה בין האיש לאישה ירכשו מתנות אחד לשני.

בברכת שנה טובה ומוצלחת, מלאה שפע עם זוגיות בריאה וטובה וזיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות.
הצב"י ארז קדוסי
''מתחילים בראשית'': 6 סגולות ועצות לזוגיות מושלמת

האזינו לשירו של הפייטן והזמר ארז יחיאל בשיר "זה הזמן לסלוח": 

(צילום: By Olga Savina/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך