האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כדורגל בשבת
האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כדורגל בשבת (צילום: Kulinenko.G/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק כדורגל בשבת?

האם מותר לשחק ביום שבת בכדורגל? הרב עזרא שקלים, ראש כולל השלום ודיין בבית דין 'למען אחי' תל אביב מבאר לנו את הסוגיה הזו וגם: "הייתה עיר חשובה בישראל שנחרבה בגלל המעשה הזה", צפו

   
האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כדורגל בשבת
האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כדורגל בשבת (צילום: Kulinenko.G/shutterstock)
אא
האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כדורגל בשבת (צילום: Kulinenko.G/shutterstock)

האם מותר לשחק כדורגל בשבת?

תשובה:
לגבי משחק בכדור בשבת בכדורגל.
כתב מרן בשולחן ערוך (סימן ש"ח סעיף מ"ה) שכדור אין עליו תורת כלי והרי שהוא נחשב כמוקצה. הרמ"א בהגהה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל בכך ולשחק בכדור בשבת, ובלבד שלא ישחקו בו על גבי קרקע כדי שלא יבואו לידי השוואת גומות עפר, אלא ישחקו דווקא על גבי קרקע מרוצפת.

ובספר 'חזון עובדיה' (חלק ג עמוד צט) כתב בשם אחרונים, שהכדורים שבזמנינו מיוצרים מתחילתם לשם משחק ואין עליהם תורת מוקצה, ומותר לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת.

מקור הדין בדברי הראשונים (שיבולי הלקט ועוד),שאסור לשחק בכדור בשבת משום שמצינו במדרש איכה ובתלמוד ירושלמי שעיר גדולה בשם טור שמעון, נחרבה מפני שהיו משחקים בכדור בשבת. וטעם נוסף מובא בבית יוסף (סימן שח),משום שהכדור נחשב כמוקצה ואין עליו שם של כלי.

וכתבו רבותינו הפוסקים - משחק בכדור גורם לביטול תורה גדול ולזילזול בכבוד השבת, וכן יכול הדבר לגרום הוצאה מרשות היחיד לרבים ולהיפך.

אומנם בספר שו"ת שבט הלוי, וכן בספר שלמי יהודה בשם הרב אלישיב זצ"ל כתבו, שאת הכדורים שלנו מייצרים אותם למשחק מעיקרא ואינם נחשבים כמוקצה, גם לפי דעת מרן שולחן ערוך, מכיוון שהם מיוצרים לשם משחק ויש עליהם שם של כלי.

מכל מקום, פסק בספר חזון עובדיה למרן הגרע"י יוסף, שמאחר שמרן שולחן ערוך פסק לאסור, גם מצד שיש בזה חשש גדול לביטול תורה על כן לגדולים אין לשחק בכדור, אבל יהיה מותר להתיר לקטנים על גבי קרקע מרוצפת בלבד, וכמו שפסק הרמ"א - ליוצאי אשכנז שמתיר גם לגדולים, על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד, וכן פסק המשנה ברורה בדעת הרמ"א שמותר רק על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב
האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כדורגל בשבת (צילום: Shopping King Louie/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך