בשבת הקרובה: סגולת פרשת ’אחרי מות - קדושים’ למחיקת עבירות
סגולה לפרשת אחרי מות - קדושים (צילום: Amateur007/shutterstock)

לקראת שבת

בשבת הקרובה: סגולת פרשת ’אחרי מות - קדושים’ למחיקת עבירות

אלו הזדמנויות בחיים יכולות למחוק לנו עבירות? ביאורו של ה'זרע שמשון' יוצק לנו סגולה ייחודית לשבת הבאה עלינו לטובה.

   
בשבת הקרובה: סגולת פרשת ’אחרי מות - קדושים’ למחיקת עבירות
סגולה לפרשת אחרי מות - קדושים (צילום: Amateur007/shutterstock)
אא

השבוע נקרא שתי פרשות, 'אחרי מות' ו'קדושים'. פרשת אחרי מות עוסקת בפטירת שני בני אהרון נדב ואביהוא. מלבד בשבת זו, פרשה זו נקראת גם ביום הכיפורים. הסבר לכך מובא במדרש "ללמדך שפטירת צדיקים מכפרת".

שואל רבי שמשון חיים נחמני בספרו 'זרע שמשון', והרי מתושלח שבשלו נדחה המבול בימי נח שבעה ימים כדי שלא יראה הצדיק בחורבן העולם, עד שיתמו ימי אבלו, פטירתו לא מנהע מהמבול לירד, רק דחה אותו בשבעה ימים, ומה הביאור בזה?

משיב ה'זרע שמשון', כפרה תבוא רק עם תשובה. אדם ששב בתשובה על חטא, צריך גם לכפרה על חטאו. בתלמוד מסכת יומא מובא שישנם ארבעה חילוקי כפרה; ישנם חטאים שמיד עם עשיית התשובה הם מתכפרים (מצוות עשה),ישנם שרק על ידי תשובה ויוה"כ (מצוות לא תעשה),ישנם שרק תשובה יוה"כ ויסורין יכפרו עליהן (לאוין שיש בהם מיתות),וישנם שרק יום המיתה יכפר (חילול ה'). נמצאנו למדים, שתשובה צריכה כפרה. מבאר ה'זרע שמשון' שכפרה ללא תשובה אף היא לא תכפר.

בדור המבול היה מה שיכפר -מיתתו של מתושלח- אך אנשי הדור ההוא לא עשו תשובה, בכך פיספסו את הכפרה שהיו יכולים להשיג.

בשל כך אנו קוראים את פרשת 'אחרי מות' ביום הכיפורים, שהכל עושים ביום זה תשובה, והקריאה מועילה להוסיף לתשובה – אף כפרה.

אף בשבת קודש הבעל"ט, נשכיל לנצל את ההזדמנות של הקריאה המיוחדת, לעשות בה תשובה אמיתית, או אז יערה ה' עלינו רוח טהרה ממרום, ונזכה אף לכפרה, ונהיה נקיים מה' ומישראל.

עוד כתבות שיעניינו אותך