הקשר העוצמתי בין הרבי מלובביץ’ לרב חיים קנייבסקי
מאת Mordecai baron; cropped by Beyond My Ken (talk) 03:35, 1 January 2012 (UTC) - scanning photograph taken by Mordecai baron, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17867973

לקראת שבת

הקשר העוצמתי בין הרבי מלובביץ’ לרב חיים קנייבסקי

הרב מנחם וייס במאמר מדהים לפרשת נח. איזה שני סוגי צדיקים יש בעולם? מה היה כוחו של האדמו"ר הרבי מלובביץ' זי"ע ומה זכו שלוחיו? "סייעתא דשמיא מעל הטבע"

   
הקשר העוצמתי בין הרבי מלובביץ’ לרב חיים קנייבסקי
מאת Mordecai baron; cropped by Beyond My Ken (talk) 03:35, 1 January 2012 (UTC) - scanning photograph taken by Mordecai baron, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17867973
אא

פרשת השבוע, "אלה תולדות נח. נח איש צדיק היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נח", בסיום הפרשה, "ויחי תרח שבעים שנה, ויולד את אברם", תחילתו בנח וסופו באברהם, רש"י מביא בתחילת הפרשה, ומה בין נח לאברהם, נח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקותו מאליו.

בשל"ה הק' בפרשתנו, יש שני סוגי צדיקים, צדיק בבחינת נח, צדיק בבחינת אברהם, ומה ביניהם, נח פוחד לצאת לרחוב ולהשפיע על אחרים, שמא יתערבב ביניהם וילמד ממעשיהם. ולכן מתבודד בביתו ועובד השם ביחידות, וזה היה הבחינה של נח שהיה ספון בתיבה.

לעומת צדיק בחינת אברהם, שהוא בטוח בצידקות ושלא יושפע לרעה מאחרים, ולכן הולך ומפרסם האמונה בחוצות ומשפיע מצדקותו לאחרים, "ואת הנפש אשר עשו בחרן" אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת נשים, "ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא בשם ה', "והיה מפרסם את שם ה' והאמונה לכל באי האהל.

גם בספר קדושת לוי בפרשתנו, מבאר שתי בחינות בצדיקים, הצדיק שספון בביתו ומשפיע ומגן על דורו מחדר לימודו, והצדיק שבבחינה יוצא ומפרסם שמו יתברך

בספר "באר מים חיים" מביא בשם המגיד ממעזריטש זי"ע, על הנלמד במשניות שבת, הבנים יוצאים בקשורים, ובני מלכים בזוגין, הבנים הם בעלי מדרגה גבוהה קשורים, הם בהקב"ה, הם יוצאים לרחוב ולהשפיע על אחרים, בני מלכים הם בדרגה פחותה יותר, בזוגין זה פעמונים הנקראים זוגין, הם מצלצלים בקול תורה ובקול תפילה מביתם, ועי"ז הם משפיעים.

וכן הרה"ק רבי זושא זי"ע, מבאר את הנלמד באבות "עז פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן". מי שהוא עז פנים בקדושה, יכול להיכנס לגיהנום, לצאת לרחובה של עיר להשפיע, כביכול להיכנס לגיהנום, אבל בושת פנים, מי שאין לו העזות, לגן עדן, ישב ויהא ספון בביתו ומשם ישפיע,

נסתלק לבית עולמו בערב חג הסוכות השנה באופן פתאומי בנסתר רחוק מהזרקורים, צדיק יסוד עולם, המתמיד השקדן רבי שמעון הרשלר זצ"ל הכרתי אותו מלפני שלושים שנה בטבריה, היה ספון על התורה ועבודת השם יום ולילה ברצף ובהתמדה עשרות בשנים, בענווה ובהסתרה כפשוטו ממש, שאלתי את ר' שמעון, מה עם מסירת שיעורים הפצת תורה למבקשים,

אמר לי מי שרוצה יבוא לפה ואלמד איתו, כשפעלתי בטבריה בקירוב רחוקים, ונתקלתי באחד שצמא ומשתוקק הבאתי אותו לבית כנסת "אור תורה" בראשות הגאב"ד הרב שליט"א לרפואה שלמה, ושם משמאל לארון קודש יושב רבי שמעון זצ"ל, ומשוחח איתו ולומד איתו עד שמחזירו בתשובה שלמה, ראיתי חברותא הלומדים מידי יום בעזרת נשים של "אור תורה", לשאלתי למה דווקא פה יש רעש זה שטייבלעך, מנינים, התשובה- רבי שמעון זצ"ל, הוא יום יום מבאר לנו הצריך הסבר בטוב טעם ודעת, מהפינה של בית הכנסת בטבריה, ארבעים שנה יושב והוגה יומם ולילה בהתמדה ומשפיע ומקרב, צדיק בבחינת נח.

כוחו של האדמו"ר הרבי מלובביץ' זי"ע, מהפכה בכל העולם של אלפי שלוחים פזורים בכל העולם, המביאים דבר ה' ותורתו, ומצוותיו בכל הגלובוס, והם שלוחי הרבי, פועלים מכוחו ממש, ולכן לא שייך נזק רוחני כלל, אלא אדרבה ואדרבה התעלות וקירבת אלוקים, הצלחה וסייעתא דשמיא מעל הטבע בחינוך ילדיהם,  צדיק בבחינת אברהם,

גדולי ישראל מרן הרב שך זצ"ל, ומרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצ"ל, ויבלחט"א מרן שר התורה שליט"א, הקימו את אירגון "לב לאחים", אלפי אברכים יוצאים מכוחם מידי ערב לקרב אחים תועים לאבינו שבשמים, והם בשליחותם בחינת "צדיק אברהם אבינו", וכן ארגון "ערכים" שהוקם ע"י מרן רבי חיים גריינמן זצ"ל, ועומד כיום בראשות אדמורי"ם,

ראשי ישיבות, ומנהיגי הדור,  אשר מכנסים מידי שנה מאות רבות של משפחות חילוניות, אנשים נשים וטף בבתי מלון למשך מספר ימים ומלמדים אותם תורה, ומצוות, וכן ארגון "הידברות" בראשות הרבי מבעלזא שליט"א, והגאון הגדול רבי זמיר כהן שליט"א, אשר מתוך המדיה התקשורתית מקרבים רבבות מאחינו לאבינו שבשמים, צדיקים בבחינת אברהם,

 ערוץ 2000 יהדות בתקשורת המפיצה תורה אהבת ישראל במדיה התקשורתית בכל רחבי תבל ע"י רבנים מזכי הרבים בבחינת צדיק אברהם אבינו.

עוד כתבות שיעניינו אותך